Bruk av rusmidler blant elevene i den videregående skole i Hamar 1999

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Vi ønsket å undersøke omfanget av rusmiddelbruken ved de videregående skoler i Hamar i mai 1999.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Vi delte ut spørreskjema i 62 klasser og var hele tiden til stede for å sikre full oppslutning og anonymitet. Disse klassene hadde 79 % av alle elever i videregående skoler i Hamar. 1 001 av 1 002 tilstedeværende elever fylte ut spørreskjemaet. Alle svarte på spørsmålene om rusmidler.

  Resultater

  Resultater

  . 40 % av elevene røykte, 26 % brukte alkohol ukentlig, 25 % hadde prøvd hasj, 5 % brukte hasj månedlig, «bare» 2 % hadde prøvd ecstasy, 4 % hadde prøvd amfetamin, 1 % hadde prøvd heroin/kokain. Flere jenter enn gutter røykte, guttene drakk mer alkohol og brukte hasj hyppigere. Det var overraskende forskjeller mellom de enkelte skolene, men ikke mellom skoleslagene allmennfaglig og yrkesfaglig. En logistisk regresjonsanalyse viste at «prøvd hasj» var sterkt assosiert med at en av de fem beste vennene hadde prøvd hasj, med røyking, med skole, med ukentlig alkoholbruk, med seksuell debut og med sex med person av samme kjønn.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . Røyking er en sterk markør for bruk av andre rusmidler. Av røykerne har 49 % prøvd hasj, i motsetning til kun 9 % av ikke-røykerne. Største endring fra 1991 til 1999 er den store økningen i andelen elever som har prøvd hasj, fra 8 % til 25 %. Rusmiddelbruken i Hamar synes å være kommet opp på Oslo-nivå.

  Abstract

  Background.

  The prevalence of drug use among young people in Norway is probably changing. Cannabis use in towns is gradually spreading out into the countryside, and newer drugs like ecstasy are introduced. We explored the situation among high school pupils in a small Norwegian town in May 1999.

  Material and methods.

  A questionnaire was administered in the classroom to 62 classes with a total of 1,002 pupils, 79 % of all high school pupils in the town. Anonymity was guaranteed by an elaborate and unique system.

  Results.

  1,001 pupils answered all questions regarding drug use. 40 % were tobacco users, 26 % drank alcohol weekly, 26 % had tried cannabis and 5 % used it monthly, 4 % had tried amphetamine, 2 % had tried ecstasy, 1 % had tried heroin/cocaine. A logistic regression analysis demonstrated that «tried cannabis» was strongly associated with one of five best friends using cannabis, smoking, school, weekly use of alcohol, sexual debut and sex with same gender. More girls tended to smoke tobacco, boys used more alcohol and cannabis.

  Interpretation:

  Compared to data from 1991, the use of cannabis had increased from 8 % tried in 1991 to 25 % in 1999; monthly use had increased from 2 % to 5 %.

  Artikkel

  Omfanget av rusmiddelbruk blant ungdom i Norge er omdiskutert. Resultater fra store postale spørreskjemaundersøkelser (med moderat svarprosent) tyder på at rusmiddelbruken er økende og endres i retning av nyere og dels tyngre stoffer (1 – 4). Bruken av rusmidler sprer seg fra større byer til mindre byer og videre til landsbygda (5 – 7). Det hevdes videre at de nye rusmidlene ikke erstatter de gamle, men blir brukt i tillegg (3). Andelen dagligrøykere angis å øke blant unge voksne, men er sikkert minkende blant voksne (8). Alkoholbruken synes å være høy og stabil eller økende (2, 3).

  Tabell 1

  Bruk av rusmidler blant elever i Hamars videregående skoler i 1999. Antall ( %) av elevene som har prøvd eller bruker de forskjellige rusmidlene

  Gutter (n = 430)

  Jenter (n = 548)

  Alle (n = 978)

  P-verdier¹

  Prøvd

  Bruker

  Prøvd

  Bruker

  Prøvd

  Bruker

  Antall

  ( % )

  Antall

  ( %)

  Antall

  ( %)

  Antall

  ( %)

  Antall

  ( %)

  Antall

  ( %)

  Prøvd

  Bruker

  Tobakk

  Dagligrøykere

  154

  (36)

  236

  (43)

  390

  (40)

  < 0,05

  Alkohol

  Bruk ukentlig

  144

  (33)

  111

  (20)

  255

  (26)

  < 0,001

  Hasj

  Prøvd/bruk månedlig

  116

  (27)

  36

  (8)

  129

  (24)

  16

  (3)

  245

  (25)

  52

  (5)

  0,22

  < 0,001

  Snus

  Bruk månedlig

  65

  (15)

  1

  (0)

  66

  (7)

  < 0,001

  Amfetamin

  Prøvd/bruk månedlig

  12

  (3)

  4

  (1)

  23

  (4)

  4

  (1)

  31

  (4)

  8

  (1)

  0,24

   0,50

  Løsemidler

  Prøvd/bruk månedlig

  20

  (5)

  1

  (1)

  20

  (4)

  0

  (0)

  39

  (4)

  1

  (0)

  0,43

  0,50

  Ecstasy

  Prøvd/bruk månedlig

  5

  (1)

  0

  (0)

  15

  (2)

  0

  (0)

  20

  (2)

  0

  (0)

  0,08

  Kokain

  Prøvd/bruk månedlig

  8

  (2)

  2

  (2)

  6

  (1)

  0

  (0)

  14

  (1)

  2

  (0)

  0,32

  0,50

  Heroin

  Prøvd/bruk månedlig

  1

  (0)

  0

  (0)

  3

  (1)

  0

  (0)

  4

  (0)

  2

  (0)

  1 av 5 beste venner prøvd hasj

  253

  (59)

  300

  (55)

  553

  (57)

  0,20

  Tabell 2

  Prøving og bruk av hasj og alkohol blant elevene i Hamars videregående skoler i 1999, fordelt på kjønn, alder og skoleslag. Andel ( %) av elevene som har prøvd hasj, og andel ( %) av elevene som drikker alkohol ukentlig

  Gutter (n = 430) Prosent

  Jenter (n = 548) Prosent

  Alle (n = 978) Prosent

  P-verdier Kjønn

  Andel av elevene som har prøvd hasj

  Alder (år)

  Gutter

  Jenter

   16 – 17

  209

  279

  23

  22

  22

  0,70

   18 – 19

  203

  242

  31

  26

  28

  0,25

   20 – 21

  18

  27

  33

  22

  27

  0,68

  Skoleslag

   Allmennfag

  286

  333

  27

  24

  26

  0,55

   Yrkesfag

  144

  215

  27

  22

  24

  0,30

  Alle elevene 16 – 21 år

  430

  548

  27

  24

  25

  0,16

  Andel av elevene som drikker alkohol ukentlig

  Alder (år)

  Gutter

  Jenter

   16 – 17

  209

  279

  25

  15

  19

  < 0,01

   18 – 19

  203

  242

  40

  27

  33

  < 0,01

   20 – 21

  18

  27

  55

  15

  31

  < 0,01

  Skoleslag

   Allmennfag

  286

  333

  35

  21

  28

  < 0,001

   Yrkesfag

  144

  215

  31

  20

  24

  < 0,05

  Alle elevene 16 – 21 år

  430

  548

  33

  20

  26

  < 0,001

  Tabell 3

  Utviklingen av rusmiddelbruk blant elevene i fra 1991 til 1999 ved videregående skoler i Hamar. Antall og prosentandel av elevene som har prøvd eller bruker hasj, bruker alkohol eller tobakk

  Utviklingen 1991 – 99

  Gutter Prosent

  Jenter Prosent

  Alle Prosent

  P-verdier 1991 – 99

  Prøvd hasj

  Gutter

  Jenter

  1991

  199

  90

  8

  9

  8

  1999

  430

   548

  27

  24

  25

  < 0,001

  Bruker hasj månedlig

  1991

  199

  90

  3

  1

  2

  1999

  430

   548

  8

  3

  5

  < 0,01

  Drikker alkohol ukentlig

  1991

  199

   90

  35

  17

  29

  1999

  430

   548

  33

  20

  26

  0,26

  Røyker daglig

  1991

  199

   90

  37

  44

  40

  1999

  430

  548

  36

  43

  40

  0,81

  Cannabisstoffene kom for alvor til Norge omkring 1970, først til Oslo og de store byene. I 1972 hadde om lag 20 % av personer i alderen 15 – 20 år i Oslo prøvd hasj (2). Andelen var siden lavere, til den igjen økte i 1990-årene – til 28 % i 1999 og 2000, 18 % på landsbasis. I landkommuner har det helt til i de senere år vært en lavere andel, 5 – 10 %, som har prøvd hasj (3). 8 % av elevmassen ved en av de fire videregående skolene i Hamar hadde prøvd hasj i 1991 (9).

  Vi kartla i 1999 forskjellige forhold blant elevene i den videregående skolen i Hamar. Vi spurte om røyking, rus, samliv, seksualitet, prevensjon, incest, mobbing, undervisning og bruk av skolehelsetjenesten. Her presenterer vi elevenes prøving og bruk av rusmidler. Vi har prøvd å finne relasjoner mellom bruken av forskjellige rusmidler og andre faktorer, og å sammenlikne resultatene fra 1999 med tall fra en tilsvarende undersøkelse fra 1991.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Noen av handlingene som det spørres om i undersøkelsen er illegale og tabubelagte, og «sexdelen» omhandler intime forhold. Det ble derfor lagt mye arbeid i metodevalg for å garantere elevene full konfidensialitet, for dermed å oppnå mest mulig sanne svar. Et spørreskjema med klare spørsmål og utvetydige svaralternativer ble utarbeidet.

  Spørsmålene om rusmidler lød slik: Har du prøvd «navn rusmiddel»?, heretter kalt X, med egne rubrikker for avkryssing av svaralternativene «ja, jeg har prøvd X 1 – 2 ganger» og «ja, har prøvd og bruker X månedlig» og «nei, har ikke prøvd X». Følgende rusmidler ble kartlagt: alkohol, hasj, ecstasy, amfetamin, heroin, kokain, løsemidler (sniffing), tobakk og snus.

  Spørsmålet om incest lød: «Har du vært utsatt for incest? Dvs. har du før du var 16 år vært utsatt for eller blitt brukt som ledd i seksuell aktivitet eller seksuell tilfredsstillelse av familiemedlem eller voksen person som ofte hadde omsorgsoppgave i forhold til deg?» Svaralternativene var «ja, har vært utsatt for det» eller «nei, har ikke vært utsatt for det» eller «vet ikke/vet ikke hva man skal kalle det». Spørsmålet om mobbing lød: «Har du selv i løpet av skolealderen, dvs. i 7 – 16 års alder, vært utsatt for og følt deg ille plaget av mobbing?» Svaralternativene var «ja , jeg har vært utsatt for og ille plaget av mobbing» og «nei , jeg har ikke vært utsatt for, eller ikke vært plaget av mobbing».

  Elevene oppgav kjønn, alder og navn på skole. Hamar har fire videregående skoler. To er først og fremst allmennfaglig rettet, de to andre er tradisjonelt yrkesfaglige. Datainnsamlingen ble gjort av hovedforfatteren og en medarbeider i 62 klasser i løpet av mai 1999. Elevenes pulter ble flyttet langt fra hverandre, alle ble pålagt å skjule sine svarark hele tiden, ingen fikk kommunisere, alle fikk identiske blyanter utdelt, og de ble instruert om kun å sette ett kryss for det rette svaralternativet for hvert spørsmål. Alle svararkene ble umiddelbart brettet to ganger og droppet i en forseglet stemmeurne.

  Vi har valgt å ta ut av materialet de elevene som var eldre enn 21 år på undersøkelsestidspunktet. Målgruppen var elevene i aldersgruppen 16 – 21 år, dvs. de som i hovedsak går over i videregående skole 0 – 2 år etter avsluttet ungdomsskole. Resultatene ble sammenliknet med tall fra en tilsvarende undersøkelse fra 1991. Dataene er lagt inn i og bearbeidet i programmet NSDstat og videre i SPSS. I den statistiske analysen ble khikvadrattest benyttet. Nivå for signifikans var 0,05.

  Resultater

  Resultater

  Ved Ajer videregående skole og Katedralskolen (allmennfaglige) deltok 623 av 696 elever (89 %), ved Ankerskogen og Storhamar videregående skoler (yrkesfaglige) 378 av 565 elever (67 %). Ikke alle klasser kunne delta, fordi de hadde eksamen, prøve eller ekskursjon på de dagene undersøkelsen ble gjennomført. Av de 1 002 elevene som var til stede, leverte 1 001 inn spørreskjemaet. 978 var i den ønskede aldersgruppen 16 – 21 år, 933 (95 %) var mellom 16 og 19 år. Alle svarte på spørsmålene om rusmidler.

  Tabell 1 viser antall som «har prøvd/bruker» de forskjellige rusmidlene blant gutter og jenter. Gutter bruker mer alkohol og hasj månedlig enn jenter. Flere jenter enn gutter røyker.

  Tabell 2 viser andel som har «prøvd hasj» og «ukentlig bruk av alkohol» i ulike grupper. Når det gjelder «prøvd hasj», så er det en liten økning med alderen: 22 % av aldersgruppen 16 – 17 år, 28 % av ungdom i alderen 18 – 19 år. Det er ikke signifikant forskjell mellom skoleslagene, 26 % for allmennfaglig retning, 24 % for yrkesfaglig, men det er stor variasjon mellom de enkelte skolene, fra 18 % til 33 %.

  Tabell 3 viser utviklingen av bruk av rusmidler over tid. Status i 1999 er sammenholdt med resultatene fra tilsvarende undersøkelse i 1991.

  Tabell 4 viser i hvilken grad brukerne av ett rusmiddel også bruker andre rusmidler. Det er sterk sammenheng mellom røyking og bruk av andre rusmidler. 49 % av røykerne har prøvd hasj, mot 9 % av ikke-røykerne. Alkoholbruk ukentlig er tilsvarende dobbelt så hyppig blant røykerne, og forskjellen er enda større for andre rusmidler.

  Tabell 5 viser om utsatte grupper som mobbeofre, incestofre og de som har hatt sex med person av samme kjønn har prøvd eller bruker rusmidler. De som har vært utsatt for incest eller mobbing, har meget overraskende tilnærmet samme rusvaner som resten av ungdommen. De som har hatt samleie, eller de som har hatt sex med person av samme kjønn, har signifikant hyppigere forsøkt hasj. I den logistiske regresjonen med «prøvd hasj» som avhengig variabel (tab 6) fant vi at hvis minst én av fem nære venner hadde prøvd stoffet, var odds nær 12 ganger større for at eleven hadde prøvd det selv. Videre var også variablene røyking, skole, ukentlig alkoholbruk, seksuell debut og sex med person av samme kjønn uavhengig assosiert med at eleven hadde prøvd hasj.

  Tabell 4

  Andel av elever med rusbruk ved Hamars videregående skoler 1999, som også har prøvd/bruker andre rusmidler

  Elevgruppe

  Antall

  ( %)

  Røykerdaglig Prosent

  Alkohol ukentlig Prosent

  Hasj prøvd Prosent

  Hasjbruk månedlig Prosent

  Prøvd tyngre stoffer Prosent

  Løsemidler sniffet Prosent

  Alle elevene

  978

  40

  26

  25

    5

  5

  4

  Røyker daglig

  390

  (40)

  39

  49

    12

  9

  6

  Alkohol ukentlig

  255

  (26)

  60³

  45

    13

  10

  6

  Prøvd hasj

  245

  (25)

  78³

  47³

    21

  17

  9

  Hasj månedlig

  52

  (5)

  87³

  65³

  100³

  33

  6

  Prøvd tyngre stoffer

  51

  (5)

  73³

  73³

    82³

  33³

  10

  Løsemidler (sniffet)

  39

  (4)

  64³

  64³

     56³

    8

    13²

  Ikke-røykerne

  588

  (60)

  0

  18³

    9³

       1³

    2³

  Tabell 5

  Bruk av rusmidler blant utsatte grupper av elever i videregående skoler Hamar 1999

  Grupper av elever

  Antall

  ( %)

  Andel gutter Prosent

  Røyker daglig Prosent

  Alkohol ukentlig Prosent

  Hasj prøvd Prosent

  Hasjbruk månedlig Prosent

  Alle elevene

  978

   44

  40

  26

     25

    5

  De som har hatt samleie

  535

  (55)

    36³

  51³

  31³

   36³

      8¹

  Utsatt for og ille plaget av mobbing

  196

  (20)

  40

  41

  20

     26

    5

  Hatt sex med person av samme kjønn

  37

  (4)

   38¹

    59¹

    43¹

   56³

   22³

  Incest? Dvs. svart «vet ikke hva man skal kalle det»⁴

  22

  (2)

   18¹

  27

  23

    14

    0

  Incest, sikkert utsatt⁴

  15

  (1,5)

    7

  53

  33

    33

   7

  Diskusjon

  Diskusjon

  De fleste 16 – 19-åringer i Hamar er elever ved en av de fire skolene. Selv om noen klasser ikke kom med og en del elever var fraværende de dagene grunnlagsdataene ble samlet inn, må resultatene regnes som representative for elevene i den videregående skolen i Hamar (1, 2).

  Vi har ikke tatt hensyn til designeffekten ved analyse av dataene.

  Tabell 6

  Multippel logistisk regresjonsanalyse av faktorer uavhengig assosiert med prøving av hasj blant elever i videregående skole i Hamar 1999

  Faktor

  Oddsforhold

  95 % KI

  P-verdi

  1 av 5 beste venner prøvd hasj¹

  11,9

  (6,6 – 21,4)

    < 0,001

  Røyker tobakk¹

  6,4

  (4,3 – 9,5)

    < 0,001

  Hatt sex med person av samme kjønn¹

  3,2

  (1,3 – 7,9)

  < 0,01

  Hatt samleie¹

  2,1

  (1,4 – 3,2)

    < 0,001

  Bruker alkohol ukentlig¹

  2,0

  (1,3 – 2,9)

    < 0,001

  Skole Yrkesfaglig I

  Referanse

   Allmennfaglig I

  2,0

  (1,1 – 3,5)

    0,02

   Allmennfaglig II

  1,5

  (0,8 – 2,6)

     0,12

   Yrkesfaglig II

  1,4

  (0,8 – 2,6)

     0,12

  Alder 18 – 19 år mot 16 – 17 år

  1,2

  (0,9 – 1,6)

     0,31

  Kjønn gutter versus jenter

  1,4

  (0,9 – 2,1)

     0,10

  I tolkingen av svarene må det tas hensyn til at det i undersøkelsen i 1999 var overvekt av kvinner (56 %). For eksempel var det både i 1999 og i 1991 en større andel av kvinnene som «røykte» (44 % mot 36 % blant menn) og en mindre andel som drakk alkohol ukentlig (20 % mot 33 %). Dette resulterer for eksempel i at totalandelen elever som røykte i 1999 er uendret 40 %, til tross for en liten reduksjon på 1 % for begge kjønn fra 1991 til 1999. Prosentandelen som har angitt at de «røyker» kan heller ikke settes lik «dagligrøykere», idet vi ikke spurte om de røykte av og til eller daglig, men dessverre kun «røyker du?», med alternativene nei eller ja og mengde 1 – 5/5 – 10/10 – 15 og > 20 sigaretter per dag. Andelen «dagligrøykere» i andre undersøkelser har vist klart lavere tall, omkring 28 – 32 %, og med ca. 10 % av-og-til-røykere (8).

  Den største endringen fra 1991 til 1999 er den store økningen i andelen elever som har prøvd hasj, fra 8 % til 25 %, og økningen i «månedlig bruk», fra 2 % til 5 %. Hvor alarmerende denne økningen er, kan man diskutere. Sikkert er det at Hamar nesten er kommet opp på Oslo-nivå. Selv om tallene for hasj i Oslo på slutten av 1990-årene igjen viste en økning, til 28 %, så er økningen moderat og tallene for 2001 lavere igjen (2, 3), noe beroligende når man sammenlikner med situasjonen tilbake i 1972 (23 % hadde da prøvd) (2). Det faktum at 25 % av elevene som går i den videregående skolen i Hamar har røykt hasj, og at 56 % av alle elever angir at minst én av deres fem beste venner har prøvd det, krever at all helseinformasjon om rusmidlet må være sannferdig. Elevene vet hva det er, og har selv opplevd eller hørt om både positive og negative virkninger. Informasjonen bør da ikke kun være negativ skremselspropaganda, men påpeke konsekvenser over tid, helsemessig som sosialt, og at hasj er et illegalt stoff.

  Det å prøve hasj synes å være knyttet til den enkelte elevs miljø. Det er en sterk assosiasjon til hasjbruk blant nære venner, og det er forskjeller mellom de enkelte skolene. Det ser også ut til at utprøvende atferd i forhold til alkohol, røyking og seksualvaner er signifikant assosiert med det å prøve hasj. Det er for nesten alle faktorer svært liten forskjell mellom elevene ved allmennfaglig og elevene ved yrkesfaglig studieretning. Derimot er det en overraskende stor forskjell mellom de enkelte skolene, som ikke kan forklares ut fra alder eller kjønn, men trolig mer ut fra fagkrets og hvor «liberal» og «trendy» skolen er. Selv om det er en viss økning av både prøving og bruk av nesten alle rusmidler med økende alder, så er det overraskende hvor små forskjellene er, og hvor høye tallene for hasj er allerede i aldersgruppen 16 – 17 år.Dette viser at mange prøver de forskjellige rusmidlene før de begynner i den videregående skolen, eller i første (annen) klasse.

  Fortsatt er alkohol det klart dominerende rusmidlet blant elevene, og økt bruk av hasj og andre rusmidler har ikke ført til noen vesentlig reduksjon i alkoholbruken. De som røyker hasj, gjør ikke dette i stedet for å drikke, men i tillegg. 65 % av hasjrøykerne bruker også alkohol hver uke, og 87 % røyker tobakk daglig. Alkohol bør fortsatt være et hovedtema i det rusforebyggende arbeidet.

  Undersøkelsen viser at få elever i Hamar hadde prøvd eller brukte «motedopet» ecstasy i mai 1999, selv om avisene lokalt og Oslo-avisene stadig skrev om hvor utbredt det var. Det er sannsynlig at slike «motereportasjer» med sin «vanliggjøring» og sitt «trendbilde» bidrar til å markedsføre «nyhetene» blant ungdommen. Kun seriøse kartleggende undersøkelser kan dokumentere hva som er den reelle rusmiddelutbredelsen, prøving og bruk, ved ett bestemt tidspunkt, og utviklingen over tid. Vi mener vår undersøkelse viser utbredelsen av rusmidler blant elevene i den videregående skolen i Hamar per mai 1999 – og den er trolig representativ for andre tilsvarende byer i Norge.

  Vi vil takke Astrid Skretting for hjelp og råd ved publiseringen av artikkelen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media