()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Registerforskning

  Registerforskning

  Norge har helseregistre av svært høy kvalitet. Dette gir gode muligheter for medisinsk forskning, særlig når opplysningene brukes sammen med biologiske data og helseundersøkelser.

  Fra kodekultur til livsviktig kunnskap

  Medisinsk fødselsregister – et sentralt utgangspunkt for perinatalmedisinsk forskning

  Det sentrale folkeregister i medisinsk forskning

  Dødsårsaksregisteret – en viktig datakilde for medisinsk forskning

  Bruk av pasientregister i kirurgi

  Kostbar behandling

  Kostbar behandling

  Hvordan skal leger forholde seg til påtrykk fra legemiddelfirmaer, pasienter og politikere når nye, kostbare medikamenter med moderat effekt og potensielt alvorlige bivirkninger mot kroniske og alvorlige sykdommer, for eksempel multippel sklerose, promoteres?

  Men hvem skal styre pengesluket?

  Laparoskopisk kirurgi

  Laparoskopisk kirurgi

  Laparoskopisk teknikk er i økende grad tatt i bruk innen gastroenterologisk kirurgi, men i mindre grad enn mange forventet for ti år siden. Det viser en spørreundersøkelse blant 58 norske sykehus.

  Laparoskopisk kirurgi i Norge

  Komplikasjoner etter kreftbehandling

  Komplikasjoner etter kreftbehandling

  Dyp venetrombose er en vanlig forekommende komplikasjon ved langtkommen malign sykdom. I sjeldne tilfeller kan lokal rhabdomyolyse (akutt ødeleggelse av skjelettmuskulatur) oppstå samtidig, noe som kan føre til livstruende komplikasjoner, bl.a. nyresvikt.

  I en spørreskjemaundersøkelse oppgav 24 av 83 kvinner med livmorhals- eller vulvakreft at de ikke hadde fått informasjon om faren for lymfødemutvikling etter behandling.

  Lymfødem etter operativ behandling av cancer i cervix uteri og vulva

  Dyp venetrombose og lokalisert rhabdomyolyse hos en pasient med blærekreft

  Brystkreftrisiko

  Brystkreftrisiko

  En metaanalyse av publiserte studier om perinatale faktorer og brystkreftrisiko kan tyde på at forhold i fosterlivet, særlig fosterets veksthastighet, er av betydning for fremtidig risiko for brystkreft, bl.a. preeklampsi (nedsatt risiko) og i mindre grad fødselsvekt (økt risiko).

  Fostervekst, preeklampsi og fremtidig brystkreftrisiko

  Blødning post partum

  Blødning post partum

  En spørreundersøkelse viser at bare 26 av 55 norske fødeinstitusjoner benyttet oksytocin som rutinemessig profylakse mot blødning post partum til tross for at effekten av slik behandling er godt dokumentert.

  Blødning post partum – profylakse og behandling i Norge

  Elektronisk pasientjournal

  Elektronisk pasientjournal

  Mer enn to tredeler av norske somatiske sykehus har innført elektronisk pasientjournal. Majoriteten av 227 sykehusleger som besvarte et spørreskjema, oppgav at de brukte det elektroniske journalsystemet til færre enn halvparten av de funksjoner de hadde tilgang til. Årsaken til dette er antakelig ikke manglende datakunnskap.

  Elektronisk pasientjournal ved somatiske sykehus – utbredelse og klinisk bruk

  Klikk og kikk i elektronisk pasientjournal

  Sykehusleger utnytter ikke elektronisk pasientjournal

  Elektroniske epikriser brer om seg

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media