Les mer om ...

Artikkel

Registerforskning

Norge har helseregistre av svært høy kvalitet. Dette gir gode muligheter for medisinsk forskning, særlig når opplysningene brukes sammen med biologiske data og helseundersøkelser.

Fra kodekultur til livsviktig kunnskap

Medisinsk fødselsregister – et sentralt utgangspunkt for perinatalmedisinsk forskning

Det sentrale folkeregister i medisinsk forskning

Dødsårsaksregisteret – en viktig datakilde for medisinsk forskning

Bruk av pasientregister i kirurgi

Kostbar behandling

Hvordan skal leger forholde seg til påtrykk fra legemiddelfirmaer, pasienter og politikere når nye, kostbare medikamenter med moderat effekt og potensielt alvorlige bivirkninger mot kroniske og alvorlige sykdommer, for eksempel multippel sklerose, promoteres?

Men hvem skal styre pengesluket?

Laparoskopisk kirurgi

Laparoskopisk teknikk er i økende grad tatt i bruk innen gastroenterologisk kirurgi, men i mindre grad enn mange forventet for ti år siden. Det viser en spørreundersøkelse blant 58 norske sykehus.

Laparoskopisk kirurgi i Norge

Komplikasjoner etter kreftbehandling

Dyp venetrombose er en vanlig forekommende komplikasjon ved langtkommen malign sykdom. I sjeldne tilfeller kan lokal rhabdomyolyse (akutt ødeleggelse av skjelettmuskulatur) oppstå samtidig, noe som kan føre til livstruende komplikasjoner, bl.a. nyresvikt.

I en spørreskjemaundersøkelse oppgav 24 av 83 kvinner med livmorhals- eller vulvakreft at de ikke hadde fått informasjon om faren for lymfødemutvikling etter behandling.

Lymfødem etter operativ behandling av cancer i cervix uteri og vulva

Dyp venetrombose og lokalisert rhabdomyolyse hos en pasient med blærekreft

Brystkreftrisiko

En metaanalyse av publiserte studier om perinatale faktorer og brystkreftrisiko kan tyde på at forhold i fosterlivet, særlig fosterets veksthastighet, er av betydning for fremtidig risiko for brystkreft, bl.a. preeklampsi (nedsatt risiko) og i mindre grad fødselsvekt (økt risiko).

Fostervekst, preeklampsi og fremtidig brystkreftrisiko

Blødning post partum

En spørreundersøkelse viser at bare 26 av 55 norske fødeinstitusjoner benyttet oksytocin som rutinemessig profylakse mot blødning post partum til tross for at effekten av slik behandling er godt dokumentert.

Blødning post partum – profylakse og behandling i Norge

Elektronisk pasientjournal

Mer enn to tredeler av norske somatiske sykehus har innført elektronisk pasientjournal. Majoriteten av 227 sykehusleger som besvarte et spørreskjema, oppgav at de brukte det elektroniske journalsystemet til færre enn halvparten av de funksjoner de hadde tilgang til. Årsaken til dette er antakelig ikke manglende datakunnskap.

Elektronisk pasientjournal ved somatiske sykehus – utbredelse og klinisk bruk

Klikk og kikk i elektronisk pasientjournal

Sykehusleger utnytter ikke elektronisk pasientjournal

Elektroniske epikriser brer om seg

Anbefalte artikler