Utdrag av referat fra sentralstyremøtet 27.9. 2002

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinutdanningskonferansen 2002

  Norsk medisinstudentforening er innvilget kr 65 000 til dekning av utgifter i forbindelse med Medisinutdanningskonferansen 2002. Målet med konferansen er å inspirere de ulike studentorganisasjonene til økt samarbeid i arbeidet med å bedre medisinstudentenes faglige og sosiale forhold.

  Kursavgifter og kursoverskudd

  Sentralstyret oppnevnte Anette Fosse og Lars Eikvar til å sitte i et utvalg som skal vurdere økonomiske aspekter, krav til godkjent arrangør og forholdet til medisinindustri og andre med markedsinteresser. Utvalgets øvrige representanter kommer fra spesialitetsrådet, Utdanningsfond I, II og III. Utvalgets utgifter, som stipuleres til ca. kr 80 000, dekkes av Utdanningsfond I. Bakgrunnen er forslag fra spesialitetskomiteen i allmennmedisin vedrørende innskjerpelser av Legeforeningens regelverk for kursgodkjenning og kursoppgjør.

  Arbeidsgruppe vedrørende turnustjenesten for leger

  Sosial- og helsedirektoratet har henvendt seg til Legeforeningen med forespørsel om oppnevning av representanter til arbeidsgruppe som skal ha som oppgave å utrede ulike sider av turnustjenesten. Sekretariatet gis fullmakt til å oppnevne en representant fra henholdsvis Yngre legers forening, Norsk medisinstudentforening, Legeforeningens turnusråd og sekretariatet til å delta i arbeidsgruppen.

  Styringsgruppe for lungekreftscreeningstudie

  Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Kreftregisteret til å være representert i en styringsgruppe for en påtenkt norsk lungekreftscreeningstudie basert på lavdose-CT og sputumundersøkelse. Sentralstyret oppnevnte Alf Andreassen, Norsk forening for lungemedisin som Legeforeningens representant i styringsgruppen.

  Lederutdanning for tillitsvalgte 2002 – 2. utlysing

  Sentralstyret tildelte lederutdanningsstipend à kr 30 000 til Ellen Tveter Deilkås, Bente Kristin Johansen og Hans-Petter Næss.

  Knekkpunktreformen 2002

  Legeforeningen stiller til rådighet et garantibeløp på inntil kr 30 000 til Gruppe for likestilling etter oppheving av knekkpunkt for å få utarbeidet en juridisk betenkning som belyser de ulike forhold i tilknytning til pensjonsforhold. Betenkningen bør fortrinnsvis utarbeides ved en advokat/jurist som har særskilt kompetanse innen fagfeltet. Beløpet dekkes inn over sentralstyrets disposisjonskonto.

  Arbeid annetsteds enn hos arbeidsgiver

  Sentralstyret har gitt sekretariatet i oppdrag å gjennomgå de rettslige problemstillinger som kan oppstå når en lege midlertidig gjør tjeneste ved et annet sykehus/foretak enn den formelle arbeidsgiver, f.eks. i forbindelse med rotasjonsordning.

  Bruk av sakkyndige i tilsynssaker

  Sentralstyret gir sin tilslutning til at Legeforeningen i samarbeid med Statens helsetilsyn skal bidra til opplæring av sakkyndige i tilsynssaker og anbefaler at spesialforeningene utarbeider lister over aktuelle sakkyndige.

  Hovedtariffoppgjøret per 1.5. 2002

  Sentralstyret godkjenner overenskomster mellom Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Legeforeningen for virksomheter i Oslo, kommunene for øvrig, høyskoler, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I uke 37 ble det ført forhandlinger med om i alt åtte overenskomster (tilsvarer hovedtariffavtaler). Foreningens hovedinteresse har ligget i spesialisthelsetjenesten (sykehusene) hvor det er tatt klare forbehold om at avtaleforhandlingene med NAVO, skal legges til grunn når det skal etableres særavtale med HSH på dette området.

  Privat praksis i fastlegeordningen i Oslo

  Sentralstyret godkjenner anbefalt forslag til ny rammeavtale for private allmennleger i fastlegeordningen i Oslo kommune.

  Privat spesialistpraksis med driftstilskuddsavtale

  Det forelå forslag til krav vedrørende fornyelse av rammeavtalen med NAVO og de regionale helseforetak for privat spesialistpraksis med driftstilskuddsavtale. Sentralstyret vedtok å fremsette krav overfor NAVO til ny rammeavtale for privat spesialistpraksis med driftstilskuddsavtale i samsvar med tariffutvalgets forslag.

  NRK TV-aksjonen 2002

  Sentralstyret vedtok å bevilge kr 50 000 til TV-aksjonen 2002 – Et nytt liv for de fattigste av de fattige. Det er Atlas-alliansen, en sammenslutning av funksjonshemmedes organisasjoner, som er tildelt TV-aksjonen 2002. Midlene tas fra sentralstyrets disposisjonskonto.

  Neste statusrapport om helsetjenesten

  Sentralstyret vedtok at tema for den fjerde statusrapporten fra Legeforeningen blir helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser. Fra og med neste statusrapport endres tidspunktet for publisering fra primo oktober til primo april, slik at neste rapport kommer i april 2004.

  Sekretariatet – organisering, bemanning og drift

  I henhold til sentralstyrets vedtak fremla generalsekretæren en første rapport om sekretariatets organisering, bemanning og drift samt om behov og muligheter for forbedringer. Sentralstyret tok rapporten til foreløpig orientering og forutsetter videre oppfølging kort tid etter at organisasjonsutvalgets innstilling foreligger på nyåret 2003.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media