Preoperativ forventning og klinisk effekt ved transmyokardial laserbehandling mot angina pectoris

Klinikk og forskning
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Vi ønsket å evaluere effekten av transmyokardial laser på objektive mål for myokardfunksjon og livskvalitet hos pasienter med invalidiserende angina pectoris, og å vurdere eventuell sammenheng mellom preoperativ forventning og subjektiv klinisk bedring.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . 13 pasienter (median alder 56 år) som var uegnet for tradisjonell revaskulariserende behandling, ble behandlet med transmyokardial laser med holmium: YAG-laser. Angst, depresjon og livskvalitet ble målt ved inklusjon og tre og 12 måneder etter behandling med Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), Physical Symptoms Distress Index (PSDI), Life Satisfaction Index (LSI) og et spørsmål fra HUNT-undersøkelsen. Forventninger ble målt med Leedhams skala.

  Resultater

  Resultater

  . Et signifikant fall i Canadian Cardiovascular Society Score (CCS) fra 3,4 ± 0,5 (median ± SD) til 1,6 ± 1,0 og 1,7 ± 0,8 ble observert (p < 0,01). Det var ingen endringer i objektive myokardfunksjonsmål som ejeksjonsfraksjon eller arbeids-EKG. Livskvaliteten økte. Det var ingen signifikant sammenheng mellom preoperativ forventning og klinisk bedring.

  Fortolkning

  Fortolkning

  . Transmyokardial laserbehandling fører til mindre anginaplager og bedret livskvalitet, men uendret myokardfunksjon. Den manglende sammenheng mellom preoperativ forventning og klinisk bedring kan tyde på at det foreligger en behandlingseffekt utover placeborespons.

  Abstract

  Background.

  The aims of this study were to evaluate the effect of transmyocardial laser treatment on quality of life and to assess the correlation between preoperative expectations and clinical improvement after one year.

  Material and methods.

  13 patients (median age 56 years) with disabling angina pectoris were subjected to transmyocardial holmium: YAG laser. Quality of life was assessed preoperatively and at three and 12 months by Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), Physical Symptom Distress Index (PSDI) and Life Satisfaction Index (LSI). Expectations were evaluated by Leedham’s scale.

  Results.

  A significant improvement in Canadian Cardiovascular Society Score (CCS) from 3.4 ± 0.5 (mean ± SD) preoperatively to 1.6 ± 1.0 and 1.7 ± 0.8 three and 12 months after treatment was observed (p < 0.01). Quality of life (PSDI and LSI) improved. No significant changes in ejection fraction or exercise performance were found. Preoperative expectations were generally high, but did not correlate significantly with improvements in CCS or quality of life.

  Interpretation.

  Although no changes in objective parameters were found, the lack of significant correlations between preoperative expectation and subjective clinical improvement indicate that the improvement of angina pectoris only partly can be explained by placebo effects.

  Artikkel
  Tabell 1

   Kardiologiske data og livskvalitetsmål før og etter behandling. Tallene angir gjennomsnitt, med standardavvik i parentes

   

  Før behandling

  3 md. etter

  12 md. etter

  95 % KI¹

  P-verdi²

  Ejeksjonsfraksjon ( %)

  58 (9)

  53 (11)

  57 (8)

  –18 – 21

  1,000

  Arbeids-EKG (W)

  103 (26)

  108 (31)

  112 (19)

  –39 – 35

  0,199

  CCS³

  3,4 (0,5)

  1,6 (1,0)

  1,7 (0,8)

  0,7 – 2,1

  0,003

  Fysiske plager (PSDI)⁴

  31,9 (6,7)

  26,3 (7,6)

  26,1 (7,8)

  –2,2 – 7,8

  0,035

  Tilfredshet (LSI)⁵

  2,3 (0,4)

  1,9 (0,5)

  1,9 (0,4)

  –0,2 – 0,8

  0,063

  Angst (HAD)⁶

  7,4 (4,0)

  6,0 (4,1)

  4,7 (3,4)

  –1,5 – 5,5

  0,088

  Depresjon (HAD)⁶

  5,1 (2,4)

  3,8 (2,8)

  4,5 (3,2)

  –1,3 – 4,1

  0,546

  Tilfredshet (HUNT)⁷

  4,7 (1,0)

  3,2 (1,4)

  2,9 (0,9)

  –0,2 – 3,8

  0,016

  Pasienter med invalidiserende angina pectoris på tross av maksimal medikamentell behandling som ikke er tilgjengelige for koronar bypassoperasjon eller perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA), er forsøksvis blitt behandlet med transmyokardial laser (1). Metoden innebærer torakotomi, og inngrepet er forbundet med en mortalitet på 5 – 15 % (2). Kliniske studier har vist at behandlingen gir signifikant symptomlindring og bedret livskvalitet uten sikkert å påvirke myokardperfusjon eller -funksjon (3 – 6). En av hypotesene for virkningsmekanismen er at bedringen skyldes placeboeffekt (1), men vi har ikke funnet studier der man har vurdert sammenhengen mellom preoperativ forventning til behandling og klinisk effekt.

  Placeboeffekt ved medikamentell og kirurgisk behandling forutsetter at pasientene har høye forventninger til behandlingens effekt, og en eventuell sammenheng mellom forventning og klinisk bedring indikerer signifikant placeboeffekt (7, 8). Mangel på korrelasjon taler for at andre mekanismer enn placebo er viktigst for resultatet. Forventningen avgjøres i stor grad av behandler-pasient-forholdet og måten behandler formidler sin mening til pasienten på (9).

  Målet med den aktuelle studien var å undersøke sammenhengen mellom forventning til behandling med transmyokardial laser og reduksjon av anginaplager. Vi ønsket også å se om behandling med laser endret pasientens opplevelse av angst, depresjon og livskvalitet.

  Tabell 2

   Forventning hos pasienter med uttalt angina pectoris før behandling med transmyokardial laser og ved oppfølging. Tallene angir gjennomsnitt, med standardavvik i parentes

  Spørsmål

  Før behandling

  3 md. etter

  12 md. etter

  95 % KI¹

  P-verdi²

  1. Tiltro til at behandlingen vil virke

  6,3 (1,1)

  5,8 (1,3)

  5,3 (2,0)

  –1,1 – 3,6

  0,233

  2. Regner med å leve et fullverdig liv med god helse

  5,3 (1,9)

  4,5 (1,6)

  4,4 (1,7)

  0,1 – 3,6

  0,026

  3. Regner med å vende tilbake til full fysisk funksjon

  4,3 (2,0)

  4,1 (1,7)

  3,1 (1,5)

  0,1 – 4,2

  0,051

  4. Regner med å leve i minst 5 år til

  6,0 (2,0)

  5,7 (2,3)

  5,8 (2,1)

  –1,2 – 2,5

  0,655

  5. Tror at behandlingen vil forandre livet

  6,6 (0,5)

  5,8 (1,4)

  4,9 (1,4)

  0,4 – 3,2

  0,028

  6. Fremtidsutsikter når alt kommer til alt

  5,6 (1,8)

  4,9 (2,0)

  4,6 (1,8)

  0,1 – 3,4

  0,026

  7. Følelser overfor seg selv

  5,4 (1,9)

  5,5 (1,6)

  5,1 (1,2)

  – 0,6 – 2,3

  0,202

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  13 pasienter, alle under 75 år, henvist til Ullevål universitetssykehus i 1997 – 98 på grunn av uttalt angina pectoris, Canadian Cardiovascular Society Score (CCS) III-IV, til tross for maksimal medikamentell behandling med betablokkere, kalsiumantagonister og nitrater, ble inkludert som ledd i en internasjonal multisenterstudie (3). Ingen av dem var egnet for bypasskirurgi eller angioplastikk, og alle hadde reversibel iskemi påvist ved myokardscintigrafi og ejeksjonsfraksjon > 35 %. Median alder var 56 år (spredning 38 – 74 år), åtte pasienter var i CCS-gruppe III, fem i gruppe IV. Median ejeksjonsfraksjon var 57 % (44 – 74 %), og maksimal belastning ved arbeids-EKG 110 W (50 – 150 W).

  Undersøkelser

  Undersøkelser

  Pasientene ble undersøkt med sykkelergometri og ekkokardiografi før inklusjon og tre og 12 måneder etter behandlingen.

  Angst og depresjon ble målt med Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), som er en firepunktsskala fra 0 til 3 med sju spørsmål for angst og sju for depresjon (10). Livskvalitet ble målt med tre parametere:

  • Grad av fysiske plager (Physical Symptoms Distress Index; PSDI) ble kvantifisert med en 13 spørsmåls femdelt skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (veldig mye). Skalaen er utviklet i USA (11), og den er tidligere brukt i en norsk undersøkelse (12).

  • Grad av tilfredshet (Life Satisfaction Index; LSI) ble målt på en 14 spørsmåls firedelt skala fra 1 (meget tilfreds) til 4 (meget utilfreds). Også denne skalaen er utviklet i USA (13).

  • For generell tilfredshet ble det brukt et spørsmål fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT): «Når du tenker på hvordan du har det for tiden, er du stort sett fornøyd med tilværelsen, eller er du stort sett misfornøyd?» Det kunne besvares på en sjudelt skala fra 1 (svært fornøyd) til 7 (svært misfornøyd) (14). Forventninger ble målt med Leedhams skala (15), med sju spørsmål målt med en sjupunktsskala fra 1 (ingen tiltro i det hele tatt) til 7 (har full tiltro).

  Seks av pasientene hadde samtale med psykiater (ØE) rett etter behandlingen og tre måneder senere.

  Statistikk

  Statistikk

  Wilcoxons test for parsammenlikning ble brukt for å undersøke forandring fra før behandling til ettårskontroll. Parede t-tester ble i tillegg gjort på de parametriske variablene, og disse gav samme resultater. Korrelasjoner ble beregnet med Spearmans rho.

  Det var inkomplette datasett på noen av variablene på grunn av svikt i rutiner ved innsamling.

  Tabell 3

   Preoperative forventninger slik de fremkommer av svarene på følgende spørsmål, korrelert med endringer i angina og livskvalitetsmål: 1. Tiltro til at behandlingen virker. 2. Regner med å vende tilbake til full fysisk funksjon. 3. Fremtidsutsikter når alt kommer til alt (r = korrelasjonskoeffisient)

  Spørsmål 1

  Spørsmål 2

  Spørsmål 3

  Angina pectoris (CCS)

  r

  –0,72

  –0,09

  0,54

  p

  0,068

  0,846

  0,211

  Angst (HAD)

  r

  0,00

  0,25

  0,53

  p

  1,000

  0,583

  0,224

  Depresjon (HAD)

  r

  –0,62

  0,51

  –0,17

  p

  0,135

  0,245

  0,712

  Fysiske plager (PSDI)

  r

  –0,53

  –0,21

  –0,07

  p

  0,145

  0,593

  0,868

  Tilfredshet (LSI)

  r

  –0,49

  0,13

  –0,47

  p

  0,264

  0,775

  0,282

  Tilfredshet (HUNT)

  r

  –0,41

  0,12

  –0,59

   

  p

  0,317

  0,782

  0,121

  Resultater

  Resultater

  Ingen signifikante endringer over tid ble funnet i ejeksjonsfraksjon og arbeids-EKG (tab 1). Alle pasientene opplevde symptomlindring uttrykt ved reduksjon i CCS-klasse, seks pasienter rapporterte bedring tilsvarende minst to klasser. Denne endringen var signifikant tre måneder etter behandlingen (p < 0,01), uten ytterligere signifikant endring etter et år. Det var ingen statistisk signifikante endringer i parametrene på angst og depresjon. Alle livskvalitetsmålene viste bedring etter 12 måneder, for to av disse var resultatet statistisk signifikant. Største del av bedringen fant sted fra inklusjon til tremånederskontroll (tab 1).

  Preoperativt ble det observert gjennomgående høy grad av forventning (tab 2), spesielt med tanke på hvordan behandlingen ville virke og forandre livet. Den laveste grad av forventning hadde pasientene til at behandlingen ville føre til bedring av fysisk funksjon. Etter behandlingen falt graden av forventning, med unntak av forventningen om å leve minst fem år til. For tre av spørsmålene var denne negative endringen signifikant (p < 0,05) ett år etter (tab 2).

  Det var ikke statistisk signifikant korrelasjon mellom preoperativ forventning til behandling og observert endring i skåringene for CCS-angina, angst, depresjon eller livskvalitet (tab 3). Det var en ikke-signifikant tendens til at høy tiltro til behandlingen preoperativt var negativt korrelert med symptomlindring og livskvalitetsbedring et år etter behandling. Det var ingen sammenheng mellom grad av nedsatt forventning og symptomlindring eller forandring i de psykiske variablene.

  En sammenfattende vurdering av samtalene med psykiater var at pasientene hadde overdrevent høy forventning til behandlingen, at de var vesentlig mindre plaget av anginasmerter ved oppfølging og at det var lite sannsynlig at dette bare kunne forklares som placeboeffekt.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Transmyokardial laserbehandling gir ingen endring i myokardfunksjon målt ved ejeksjonsfraksjon og arbeids-EKG, men signifikant bedring i anginaklasse og livskvalitet etter ett år. Disse funnene er i overensstemmelse med resultater fra større randomiserte studier (3).

  Sammenliknet med andre pasientgrupper i norske studier har denne gruppen betydelige fysiske plager både før og etter behandling. Ekeberg og medarbeidere fant at pasienter med postinfarkt angina pectoris skåret rundt 15 på PSDI-skalaen, mot 26 etter behandling hos pasientene i den aktuelle studie. Allikevel rapporterte de ett år etter behandlingen like god livskvalitet som 50 – 60-åringer i den generelle norske befolkning (12). Dette kan tyde på at de til en stor grad har lært seg å leve med kronisk sykdom og har justert livsstilen etter plagene, noe som er i samsvar med funn hos andre pasienter med betydelige helseplager, blant annet organtransplanterte (16).

  Utvikling av angst har tidligere ikke vært studert hos pasienter behandlet med transmyokardial laser. Angstnivået før behandling er noe i underkant av grensen for å applisere en psykiatrisk diagnose, som i de fleste studier settes til 8 målt ved HAD-skalaen. Et år etter behandlingen er det derimot bare små forskjeller på denne gruppen og den norske befolkningen, som skårer 4,2 på HAD (17). Dette viser at pasientene selv før behandling kun i moderat grad er plaget med angst, og at de tenderer til å normalisere seg et år etter behandling. Det er sannsynlig at angsten øker før et inngrep på hjertet.

  Sett i lys av den vanskelige helsesituasjonen inoperabilitet for tradisjonell hjertekirurgi innebærer, har pasientene preoperativt overraskende høy forventning om behandlingseffekt og god tro på fremtidige leveutsikter. Domenighetti og medarbeidere har tidligere vist at pasienter generelt har høye og urealistiske forventninger til kirurgisk behandling (18). Det er ikke urimelig å tro at dette er ytterligere forsterket hos disse pasientene, som har hatt status som inoperable og allikevel får et nytt tilbud. I tillegg kan medienes positive omtale av behandlingen ha bidratt til økt forventning.

  Selv om samtlige pasienter opplevde symptomlindring både tre og 12 måneder etter behandlingen, viser den signifikante negative endringen i forventning at behandlingseffekten ikke er blitt som de hadde håpet. Ett år etter er pasientene vel kjent med hva behandlingen har ført til, og forventningsnivået på dette tidspunktet kan leses som et mer realistisk bilde av situasjonen. Dette kan tyde på at de preoperative forventningene var for høye.

  Pasientene med høyest preoperativ forventning hadde minst effekt av behandlingen, målt ved de subjektive parametrene. Det kan tenkes at de urealistisk høye forventningene kan gi en dårligere subjektiv effekt enn mer moderate forventninger hvis de ikke innfris.

  Det lave antall pasienter inkludert i denne studien gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner basert på statistisk signifikante endringer. Allikevel taler den gjennomgående manglende sammenheng mellom flere former for forventning og somatiske og psykiske faktorer for at reduserte anginasmerter etter transmyokardial laserbehandling kan skyldes andre faktorer enn placeboeffekt. Dette er i overensstemmelse med den generelle konklusjon fra psykiateren, basert på kliniske intervjuer, selv om en slik metode selvfølgelig er forbundet med usikkerhet.

  Behandlingen utføres i en rekke land i dag, men Sosial- og helsedepartementet gir ikke refusjon for inngrepet i Norge. Det burde være indikasjon for videre klinisk og eksperimentell utprøvning av denne behandlingen og den modifiserte metoden perkutan myokardial revaskularisering (2) inntil virkningsmekanismene er bedre kartlagt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media