Les mer om ...

Artikkel

Schizofreni

Temaserien om schizofreni avsluttes med artikler om barn, vold og etikk. Schizofreni hos en av foreldrene påvirker barns oppvekstsituasjon i varierende grad, og risikoen for å utvikle egne psykiske vansker kan være stor, viser en gjennomgang av publisert forskning og klinisk erfaring. Ved alkohol- og stoffmisbruk øker sannsynligheten for voldsatferd mer blant personer med schizofreni enn hos andre.

Vill og gal – mytene vi helst fortrenger

De usynlige barna – når mor eller far har schizofreni

Schizofreni og vold

Noen etiske aspekter ved schizofrenibehandling

Lungesykdom

Lungekreft er en livsstilssykdom og et betydelig helseproblem. Basert på tall fra Kreftregisteret for 1995 – 98 og en gjennomgang av journalopplysninger ble 270 av 866 ikke-opererte pasienter i ettertid vurdert som operable og 127 som muligens operable.

Fra Haugesund beskrives tre pasienter med massiv lungeemboli som ble behandlet med lokal, kateterdirigert trombolyse og mekanisk fragmentering. Erfaringer fra Bodø tyder på at mediastinoskopi er et nødvendig supplement til CT ved utredning av avansert ikke-småcellet lungekreft.

Lungekreft – en lavstatussykdom?

Er behandlingen av lungekreft i Norge god nok?

Massiv lungeemboli behandla med lokal trombolyse

Er mediastinoskopi et nødvendig preoperativt inngrep ved ikke-småcellet lungekreft?

Retningslinjer for forebygging av hjertesykdom

Det finnes flere sett retningslinjer for medikamentell behandling av hypertoni og hyperkolesterolemi. I tre artikler presenteres et nytt sett anbefalinger utviklet på grunnlag av en åpen, systematisk og eksplisitt fremgangsmåte. Hvordan skal slike retningslinjer vurderes, og hvor vitenskapelige er de egentlig?

Retningslinjer og retningssans

Retningslinjer for medikamentell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer – hvem bør behandles?

Hvilke blodtrykkssenkende legemidler bør brukes for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer?

Hvilke kolesterolsenkende legemidler bør brukes for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer?

Diagnosekoding

En kvalitetsvurdering av diagnose- og prosedyrekodingen ved 330 pasientopphold for kronisk obsruktiv lungesykdom i 1999 medførte rekoding for 175 opphold (58 %), hvorav 94 (31 %) medførte endring i DRG-plasseringen. Flere tolkingsproblemer i forhold til retningslinjene for kodingen ble avdekket. Ufullstendig koding kan gi store økonomiske konsekvenser for en sykehusavdeling.

Diagnosekoding ved kronisk obstruktiv lungesykdom – økonomiske konsekvenser

Nevrobiologisk rusforskning

Rusmiddelforskning har høy prioritet i USA. Mye av den nevrobiologiske rusforskningen som foregår der, mangler tradisjoner i Norge.

Rus og nevrobiologi

Anbefalte artikler