Utdrag av referat fra sentralstyremøtet 21.8. 2002

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Vil sikre kvaliteten i turnustjenesten

Legeforeningen vedtok å prioritere arbeidet for å sikre kvaliteten i turnustjenesten. Som ledd i dette arbeidet vil sentralstyret tilby et samarbeid om det utredningsarbeidet Sosial- og helsedirektoratet skal gjøre høsten 2002. Resultatene av disse utredningene og kartleggingene vil bety mye for de unge medlemmene i mange år fremover. Sentralstyret skal også arbeide for at de turnuslegene som skal ut i distrikt 15.2. 2003, og som ønsker det, får anledning til å beholde bolig og arbeid ved sykehuset til de nye turnuslegene kommer 15.2. 2003. Videre skal Legeforeningen kontinuerlig følge med på situasjonen for turnuslegene når det gjelder kapasitet og eventuelle ventelister.

Utredning om legespesialisters etterutdanning

Sentralstyret vedtok å oversende et brev til Sosial- og helsedirektoratet der de i hovedsak slutter seg til anbefalingene i en innstilling fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling om system for etterutdanning av legespesialister. Legeforeningen støtter rådets forslag om at det utvikles en formalisert, dokumenterbar etterutdanning for legespesialister, dog uten krav om resertifisering. Det må utvikles et bedre system for evaluering av den enkelte leges gjennomførte etterutdanning, og kostnadene for et system for etterutdanning må vurderes nøyere.

Vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet

Sentralstyret godkjente vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet 5. – 7.6. 2002. Protokollen er offentliggjort i Tidsskriftet nr. 20/2002.

Retningslinjer for produsenter/leverandører av medisinsk utstyr

I forbindelse med behandlingen av sak 12 under landstyremøtet i Tromsø – Forslag til endring av bestemmelser i etiske regler for leger, ble det blant annet fattet slikt vedtak: «Legeforeningen må arbeide for at det avtales retningslinjer med produsenter/leverandører av medisinsk utstyr på lik linje med de man har med den farmasøytiske industri.»

Sekretariatet har meldt at slike forhandlinger ble startet opp før sommerferien.

Brudd på etiske regler for leger?

På anmodning fra presidenten ble to oppslag i henholdsvis Kvinner & Klær nr. 26/2002 og i VG 21.6. 2002 forelagt for sentralstyret til vurdering om saken burde forelegges Rådet for legeetikk. Sentralstyret vedtok å be Rådet for legeetikk vurdere om uttalelser som lege Jarl Bunæs kommer med i intervjuene, er i strid med etiske regler for leger.

Generalplan for fornying og styrking av samfunnsmedisinen i Norge

Generalplan for fornying og styrking av samfunnsmedisinen i Norge ble behandlet på Offentlige legers landsforenings årsmøte 22.5. 2002. Sentralstyret vedtok å ta generalplanen til etterretning.

Ny spesialforening

Norsk flymedisinsk forening som ble stiftet i 1986, godkjennes som spesialforening av Den norske lægeforening i tråd med Legeforeningens lover § 14.

Regnskaper første halvår 2002

Regnskapene for Den norske lægeforening, Utdanningsfond I, II og III, Lånefondet, Kvalitetssikringsfond I og II og Rettshjelpsordningen for første halvår 2002 ble tatt til etterretning.

Progresjonsrapport

Sekretariatet la frem en progresjonsrapport med beskrivelse av fremgangsmåten for å komme frem til avtaler mellom hovedforeningen og yrkesforeningene om sekretariatstjenester for 2003. Progresjonsrapporten tas til etterretning.

Forslag til ny forskrift om tobakksvarer

Sentralstyret godkjente utkast til høringsuttalelse vedrørende forslag om ny forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer. Legeforeningen fremmet i forbindelse med Verdens røykfrie dag 1999, et forslag om ny helseadvarselmerking på tobakksvarer. Den foreliggende forskriften dekker dette forslaget.

Standard for smertebehandling

Sentralstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe med representanter for relevante organisasjonsledd med maksimalt ti medlemmer for å utrede et utkast til Legeforeningens standard for smertebehandling Gruppen skal, så langt den finner det tjenlig, ta utgangspunkt i Norsk anestesiologisk forenings standard for smertebehandling for anestesiologer. Gruppen utarbeider selv endelig forslag til mandat, som forelegges sentalstyret. Arbeidet skal utføres i løpet av seks måneder etter oppnevning, og innenfor en kostnadsramme på kr 250 000 som belastes posten for utredningsformål.

Utkast til forskrift om miljørettet helsevern

Sentralstyret gav sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse vedrørende generell forskrift om miljørettet helsevern. Helsedepartementet har opplyst at hensikten med forskriften er å fange opp ulike problemstillinger på feltet gjennom å foreta en opprydding for å erstatte kommunale og statlige helse- og hygieneforskrifter med en generell forskrift om miljørettet helsevern, samt en sikkerhetsnettfunksjon fordi ivaretakelse av en rekke miljøfaktorer er tillagt andre sektorer og regelverk. Bl.a. ønsket departementet kommentert hvorvidt forskriften burde gi bestemmelser om meldeplikt samt eventuell godkjenningsplikt av utvalgte virksomheter.

Alle de tre innkomne høringsuttalelsene var positive til utkastet, og man mente at enhver virksomhet som tilbyr hudpenetrerende behandling både skal være meldings- og godkjenningspliktig. Synspunktene er videreført i utkast til høringsuttalelse.

Ny statusrapport –  helsetjenester for ungdom

Sentralstyret fikk seg forelagt et bearbeidet forslag til statusrapport om helsetjenester for ungdom. Rapporten gjennomgår ulike problemstillinger omkring helsetjenester for ungdom, ungdoms helse og livsstil og det forebyggende og helsefremmende arbeidet blant ungdom, og foreslår innsatsområder og tiltak for helsetjenesten og samfunnet. Statusrapporten ferdigstilles og presenteres på en pressekonferanse i september 2002.

Anbefalte artikler