Stortingets sosialkomité får en travel høst

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

I Dokument nr. 8: 125 (2001 – 2002), et forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Ola D. Gløtvold og Eli Sollied Øveraas, foreslås lik støtte ved assistert befruktning og adopsjon fra utlandet. Dokument nr. 8: 123 (2001 – 2002) omhandler forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Olsen og Asmund Kristoffersen om lov om endringer i lov 28.2. 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlovens regler om pleiepenger til et medlem med omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon). Dokument nr. 8: 115 (2001 – 2002) er et forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å be regjeringen foreta en endring i FOR 2000-12-21 nr. 1379: Forskrift om lisens til medisinske studenter og til helsepersonell over 75 år, slik at eldre leger som kan utføre sitt yrke på forsvarlig vis innvilges lisens uavhengig av det omfang eller den art deres virksomhet har eller skal ha. I Dokument nr. 8: 110 (2001 – 2002) tar stortingsrepresentantene Gunn Olsen og Britt Hildeng opp forslag om endringer i folketrygdens regler om sykepenger for langtids-sykmeldte. Dokument nr. 8: 107 (2001 – 2002) omhandler forslag fra stortingsrepresentant-ene Ola D. Gløtvold, Eli Sollied Øveraas og Sigbjørn Molvik om åpenhet i saksbehandlingen i de regionale helseforetakene.

Saker under behandling

Sosialkomiteen vil også ta stilling til flere lovendringsforslag. Blant de som allerede er meldt til behandling, er Ot.prp. nr. 89 (2001 – 2002) lov om endring i alkoholloven (likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent), Ot.prp. nr. 54 (2001 – 2002) lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren m.v.), Ot.prp. nr. 55 (2001 – 2002) lov om endringer i legemiddelloven og i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr, Ot.prp. nr. 56 (2001 – 2002) lov om biobanker (biobankloven), Ot.prp. nr. 42 (2001 – 2002) lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader.

Ved å gå inn på www.stortinget.no og klikke på komiteene, kan man følge behandlingen i de forskjellige stortingskomiteene.

Anbefalte artikler