Ett steg videre mot nye sykehusavtaler

Hans Kristian Bakke Om forfatteren
Artikkel

Det har vært et klart mål for Legeforeningen at statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten også skulle gi oss nye avtaler med en ny motpart. 6. september undertegnet Legeforeningen den sentrale overenskomsten med arbeidsgiverforeningen NAVO om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger (A2), og vi er ett steg nærmere målet om nye avtaler med ny motpart. Nå står ressurskrevende forhandlinger om de lokale, foretaksvise B-delsforhandlingene for tur.

Legeforeningen har fremmet krav om at sosiale rettigheter som lønn under svangerskap, sykdom, fødsel, mv. og opparbeidede rettigheter til ferie, forsikringer og pensjon, skulle videreføres. Disse rettighetene er ivaretatt i avtale/overenskomst (A1) mellom Akademikerne Helse og NAVO, som ble undertegnet 2. mai.

Pasientene henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og behandling av høy kvalitet. I et slikt perspektiv er det riktigere å honorere leger for kompetanse, innsats og ansvar i stedet for å vektlegge timetelling og ulempetillegg i for stor grad. Tilsvarende gjelder spørsmålet om hvor lønnsdannelsen skal skje. Denne bør skje lokalt, og ikke sentralt uten mulighet til å vurdere små enheter eller enkeltpersoner etter kompetanse, innsats og ansvar.

Det var to prosesser som skulle ivaretas samtidig ved denne forhandlingsrunden. Den ene prosessen gjaldt konvertering av tidligere avtaler til nye overenskomster, den andre å sørge for et godt lønnsoppgjør.

Gjennom konvertering av tidligere avtaler har Legeforeningen nådd mange mål. Grunnlønnen er hevet, lønnsdannelsen (for overleger) skal skje lokalt og tidligere plagsomme ufravikelighetsbestemmelser er historie. Legeforeningen har fått full kontroll over de avtaler som berører medlemmene. De forhold som var regulert i særavtaler, blir nå forhandlet som en del av det ordinære oppgjøret og er blitt en del av et mulig konfliktgrunnlag. Tilstedevakt skal nå som hovedregel honoreres for hver time (1:1). Overlegepermisjonen blir videreført og alle får minst basislønn, individuelle tillegg og vaktlønn utbetalt i permisjonstiden. Fordi de tidligere FUA-timene (frivillig utvidet arbeidstid) ikke i utgangspunktet regnes med, vil betingelsene kunne forringes for en del som tar overlegepermisjon, men for mange vil det bli en vesentlig bedring. For de som får noe dårligere betingelser, er det forutsatt i avtalen at det lokalt kan sørges for at man får opprettholdt tidligere betingelser.

Det var viktig for Legeforeningen å få gjennomslag for prinsippet om at arbeidsgiver må bidra økonomisk til den del av videre- og etterutdanningen som finansieres over utdanningsfond III. Det skal nå avsettes årlige midler til dette fondet.

Arbeidstidsordningene er videreført slik de har vært i de enkelte foretak. Viktig er også en bestemmelse som sikrer den enkelte lege mot at omlegging til et nytt lønnssystem alene skal føre til lønnsreduksjon. Beregningsgrunnlaget for pensjon er avtalt som en videreføring av dagens bestemmelser.

Konvertering av lønnssystemene gjør det nærmest umulig å etterregne lønnsoppgjøret. De generelle rammene for neste års oppgjør er kjent. Vi har derfor valgt å avtale de sentrale tilleggene for assistentlegene, turnuslegene og studenter med lisens for inneværende og neste år i én omgang, med virkning fra 1. januar 2003. Konvertering av lønnen for den enkelte til nytt system skal skje i B-delsforhandlingene. Dette gjelder også overlegegruppen, og de skal i tillegg forhandle årets og neste års lønnsoppgjør lokalt. Det er i denne sammenheng viktig at man først konverterer, og dernest forhandler lønnsoppgjøret på grunnlag av den lønn man er kommet frem til.

Legeforeningen har, når dette leses, allerede informert og forberedt de tillitsvalgte til de lokale forhandlingene i hvert enkelt foretak. De står overfor en stor og viktig oppgave og trenger all den kollegiale støtte og hjelp de kan få. Legeforeningen sentralt vil også bistå våre lokale tillitsvalgte ved behov. Dersom de lokale forhandlingene låser seg, er fristen for å be om formell bistand sent-ralt, 1. november. Når alle de lokale (B) overenskomstene er ferdig forhandlet (frist er satt til 20. november), skal partene sent-ralt ta stilling til oppgjøret i sin helhet. Det er først når dette er på plass at vi har et nytt avtaleverk å forholde oss til.

Jeg mener de nye avtalene så langt tilfredsstiller de mål Legeforeningen har satt seg. Vi har ikke fått gjennomslag for alle krav, men den nye avtalen er et bedre grunnlag for å møte fremtiden enn avtalesystemet og avtaleinnholdet vi har hatt. Jeg ønsker de lokale tillitsvalgte lykke til med siste del av prosessen.

Anbefalte artikler