Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Huntingtons sykdom

Huntingtons sykdom nedarves autosomalt dominant, og karakteriseres av progressiv motorisk og kognitiv svikt (Science 2002; 296: 2238–43). Genet som koder for proteinet huntingtin har en mutasjon som medfører forlengede CAG-repetisjoner. Det er ikke klart hvordan den påfølgende defekten i huntingtin, økt mengde glutamin, fører til Huntingtons sykdom. Nye forskningsresultater kan tyde på at mutert huntingtin forhindrer transkripsjonen av DNA til budbringer-RNA i hjernens nerveceller. Påvirkningen skjer gjennom transkripsjonsaktivatoren Sp1. Forfatterne kunne blant annet vise at mutert huntingtin hindret binding av Sp1 til DNA i hjernevev fra pasienter med presymptomatisk Huntingtons sykdom.

Antioksidanter og Alzheimer

En prospektiv studie fra Nederland viser at personer med et høyt inntak av E- og C-vitaminer har nedsatt risiko for å utvikle Alzheimers sykdom (JAMA 2002; 287: 3223–9). 5 395 personer over 55 år ble observert i seks år, med jevnlige kontroller av mental helse. 197 utviklet demens. Etter å ha justert for en rekke faktorer, var relativ risiko for Alzheimers sykdom hos dem med høyt inntak av C- og E-vitamin 0,82 (95 % KI 0,68–0,99 for vitamin C og 0,66–1,00 for vitamin E). Effekten var størst hos røykere.

Medisinstudenter blir mer selvsentrerte med årene

Ved flere universiteter i USA har forskere intervjuet studenter ved første, tredje og fjerde studieår (Med Educ 2002; 36: 568–74). Studentene som var kommet lengst, var i større grad sykdoms- eller legeorienterte, og hadde en mer paternalistisk tilnærming til pasientene, enn de som nettopp hadde begynt. Blant fjeredeårsstudenetene var kvinnene signifikant mer pasientorienterte enn sine mannlige kolleger.

Udiagnostisert diabetes hos infarktpasienter

Pasienter med diabetes mellitus har større risiko for å dø etter gjennomgått hjerteinfarkt enn pasienter med normal glukosetoleranse (Lancet 2002; 359: 2140–4). Ved to sykehus i Sverige gjennomgikk 181 pasienter uten tidligere diagnostisert diabetes sukkerbelastningstest både under innleggelsen og tre måneder senere. Hele én av tre hadde nedsatt glukosetoleranse, og en firedel fylte kriteriene for diabetes. Dette gjaldt også ved den siste undersøkelsen. Forfatterne hevder at det er grunnlag for å teste alle pasienter med hjerteinfarkt for diabetes mellitus.

Anbefalte artikler