Få bivirkninger av ß-blokkere

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

ß-blokkere reduserer dødeligheten etter hjerteinfarkt med omkring 20 % og har gunstig effekt på hjertesvikt. Flere tidligere studier har rapportert et underforbruk av medikamentet. Én årsak til at for få pasienter behandles, kan være bekymring for bivirkninger som depresjon, tretthet og seksuell dysfunksjon. Man har tidligere antatt at det foreligger en sterk sammenheng mellom bruk av ß-blokkere og slike plager.

En ny metaanalyse med 15 placebokontrollerte studier kunne imidlertid ikke bekrefte en slik sammenheng (1). Behandling med ß-blokkere førte ikke til noen signifikant økning i årlige tilfeller av depresjon hos de mer enn 30 000 pasientene (absolutt økning seks per 1 000 pasienter; 95 % KI – 7 til 19). Tretthet og seksuell dysfunksjon forekom noe hyppigere hos pasienter som fikk aktivt preparat enn i placebogruppen. Forskjellene var likevel små, svarende til ett nytt tilfelle av økt tretthet per 57 behandlede pasienter, og ett nytt tilfelle av seksuell dysfunksjon per 199 pasienter. Tretthet var særlig forbundet med bruk av eldre preparattyper.

– Mitt inntrykk er at det også i Norge eksisterer et underforbruk av ß-blokkere. Det er også en tendens til at pasienten får for lave doser, sier dr.med. Kolbjørn Forfang ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet.

Han er ikke overrasket over resultatene i studien: – Disse studiene var konstruert for å se på effekt, og ikke primært bivirkninger. Likevel er jeg enig i forfatternes konklusjon. Det eksisterer en overdreven frykt for bivirkninger ved bruk av ß-blokkere.

Anbefalte artikler