Smerter uten kjent organisk årsak

Kirsti Monsen Om forfatteren
Artikkel

Avhandlingen handler om pasienter med kroniske smerter uten kjent organisk årsak, og hvor psykologiske forhold antas å ha en sentral betydning for smerteopplevelse. Det ble forsket på hvordan psykologiske faktorer kan bidra til å forstå bakgrunnen for problemene, og hvordan plagene skal kunne behandles. Resultatene viste at interpersonlige problemer som det å være overomsorgsfull, utnyttbar og lite selvhevdende kombinert med en tendens til å unngå psykologisk ubehag og problemer, forklarer en stor del av variasjonen i smerteopplevelse.

Halvparten av pasientene fikk psykoterapi og den andre halvparten fikk behandling som vanlig. Behandlingsresultatene var svært positive for psykoterapigruppen som var bedre enn kontrollgruppen på samtlige psykologiske mål både ved avslutningen av behandlingen og ved oppfølging 14 måneder etter avslutning. 85 % av psykoterapigruppen var enten smertefrie eller hadde lavere grad av smerte etter behandlingen.

Materialet studien bygger på, er 40 smertepasienter som ble rekruttert fra bedriftshelsetjenesten i en stor norsk bedrift. Pasientene ble først undersøkt med en omfattende kroppsundersøkelse, psykologiske tester og registrering av opplevd smerteintensitet. Deretter ble pasientene tilfeldig fordelt til de ulike behandlingsbetingelsene.

Psykoterapiformen som ble anvendt kalles Psykodynamisk kroppsterapi. Hovedfokus rettes mot å få pasientene til i større grad å undersøke og vedstå seg følelsesmessige opplevelser, samt å uttrykke seg mer direkte i forhold til andre. Kroppslige teknikker ble også anvendt for å tydeliggjøre følelsesmessige opplevelser.

Avhandlingen har bidratt til en klargjøring av hvilke psykologiske faktorer som synes å påvirke denne type smerteopplevelse og vist at psykologisk behandling kan gi svært gode resultater.

  • Avhandlingens tittel

  • A study of patients with pain disorder. Psychological and bodily characteristics, psychotherapy outcome and patterns of change

  • Utgår fra

  • Psykologisk institutt

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet

  • Disputas (dr.psychol.) 22.3. 2002

  • Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler