Forhold tidlig i livet og risiko for type 1-diabetes

Lars Christian M. Stene Om forfatteren
Artikkel

Type 1-diabetes skyldes en immunmediert ødeleggelse av de insulinproduserende betacellene, og er en av de vanligste kroniske sykdommer med debut i barnealderen. På tross av økt kunnskap om mekanismer ved patogenesen og arvelige faktorers rolle, er årsakene til type 1-diabetes stort sett ukjent. Det er viktig å identifisere modifiserbare miljømessige årsaker til type 1-diabetes for fremtidig forebygging av sykdommen. Den tidlige debut, lange latenstid og økende insidens blant unge barn antyder at miljømessige årsaker har betydning tidlig i livet, kanskje også i fosterlivet.

Målet med avhandlingen var å undersøke sammenhengen mellom ernæringsforhold tidlig i livet og utvalgte perinatale faktorer slik som fødselsvekt, og risiko for type 1-diabetes.

Undersøkelsene er utført ved Barnesenteret og Diabetesforskningssenteret – Aker og Ullevål sykehus og Nasjonalt folkehelseinstitutt i samarbeid med Medisinsk fødselsregister, Haukeland Sykehus, Universitetet i Bergen og Vest-Agder sykehus. Data kommer fra Norsk Diabetesregister, hvor alle nye tilfeller av type 1-diabetes diagnostisert i Norge før 15 års alder ble registrert mellom 1989 og 1998, til sammen mer enn 1 800 barn. Data om fødselsvekt og andre perinatale forhold ble hentet fra Medisinsk fødselsregister blant ca. 1,4 millioner nyfødte. I en egen undersøkelse i Vest-Agder fylke fikk foreldrene til pasienter med type 1-diabetes samt foreldrene til tilfeldig valgte kontrollbarn tilsendt spørreskjema med spørsmål om ernæring og andre forhold tidlig i barnas liv.

Barn av mødre med høy alder og barn med høy fødselsvekt hadde en svakt, men signifikant økt risiko for type 1-diabetes. Dette gjaldt også når moren selv ikke hadde diabetes. Sammenhengen med mors alder gjorde seg først og fremst gjeldende for barn med yngre søsken. Videre fant vi at bruk av tran, enten av moren i svangerskapet eller av barnet i første leveår, var forbundet med lavere risiko for type 1-diabetes. Denne sammenhengen var sterkest for mors bruk av tran og bestod etter justering for sosioøkonomisk status og ammevaner, men andre ukjente feilkilder kan ikke utelukkes.

Konklusjonen er at forhold omkring fosterlivet og spedbarnsalder har sammenheng med risiko for type 1-diabetes. Disse funnene antyder at mekanismene som fører til type 1-diabetes kan begynne å virke allerede før fødselen, men det er for tidlig å si om det er årsakssammenheng. Tran er identifisert som en mulig forebyggende faktor. Det er for tidlig å gi råd om bruk av tran basert på funn om type 1-diabetes, men dette bør være tema for fremtidige undersøkelser.

  • Avhandlingens tittel

  • Early life exposures and risk of childhood onset Type 1 diabetes

  • Utgår fra

  • Diabetesforskningssenteret

  • Aker og Ullevål universitetssykehus

  • og

  • Divisjon for epidemiologi

  • Nasjonalt folkehelseinstitutt

  • Disputas 6.6. 2002

  • Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler