Offentlige legers landsforening innfører landsråd

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Marit Aase Rognerud

Landsrådet skal bestå av de fylkestillitsvalgte, hovedtillitsvalgte for fylkeslegene, trygdelegene og statlig forvaltning, samt styret og fag- og kvalitetsutvalget. På et åpent landsrådsmøte vil også de øvrige deltakerne enn landsrådets medlemmer ha tale- og forslagsrett.

Årsmøtet påla styret i Offentlige legers landsforening (OLL) å gjennomføre nødvendige redak sjo nelle end rin ger slik at foreningens lover samsvarer med vedtaket.

Årsmøtet sluttet seg til OLLs generalplan for fornying og styrking av samfunnsmedisinen i Norge. Generalplanen med tittelen Samfunnsmedisinen må være der samfunnet er! oversendes sen tralstyret for videre behandling. Generalplanen rulleres hvert år.

Marit Aase Rognerud, Nasjonalt folkehelseinstitutt, ble valgt til ny leder av fag- og kvalitetsutvalget i OLL. Hun etterfølger Jon Hilmar-Iversen.

Anbefalte artikler