Notiser

Artikkel

Pustetest for å oppdage magesår

Pustetester for å påvise Helicobacter pylori er like effektive og sikre som endoskopi, viser en studie publisert i BMJ (2002; 324: 999). Ikke-invasive pustetester er dessuten mindre ubehagelige og stressende for pasienten enn det endoskopi er, konkluderer forfatterne med.

Studien involverte 708 pasienter med fordøyelsesplager som var henvist til endoskopi, ved sykehus. 356 pasienter tok en ikke-invasiv pustetest mens 352 fikk utført endoskopi, og Helicobacter pylori-test. Pasientene ble også bedt om å angi ubehag og stress knyttet til undersøkelsene. Forfatterne konkluderer med at for pasienter under 55 år med ukomplisert dyspepsi, er pustetesten like effektiv som endoskopi.

Statlig IT-plan med eget nettsted

Si @!, den statlige handlingsplanen for elektronisk samhandling i helsesektoren, har fått egen nettside under Sosial- og helsedirektoratet: www.shdir.no/si@).

På nettsiden finner man nyheter om IT i helsesektoren, informasjon om satsingsområdene i tiltaksplanen, viktige dokumenter og rundskriv. Blant annet er et rundskriv om standarden for elektronisk pasientjournal publisert. I rundskrivet presiseres det at standarden viser den måten Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at kravene i lov og forskriftsverk ivaretas på i den elektroniske pasientjournalen. Rundskrivet berører viktige problemstillinger knyttet til for eksempel redigering, retting og sletting og tilgang til journalen. Områder som telemedisin og helsenett har egne sider på nettstedet der mål, tiltak og resultater presenteres.

Ortopedi til Rikshospitalet

I begynnelsen av juni flyttet Oslo Ortopediske Universitetsklinikk fra tidligere Kronprinsesse Märthas Institutt og Sophies Minde til Rikshospitalet på Gaustad. Nå bygges det om på sykehuset for å gi plass til ortopedisk avdeling. Blant annet skal kirurgisk poliklinikk gjøres klar til å motta rundt 12 000 flere konsultasjoner i året.

Det blir færre sengeposter ved ortopedisk avdeling på Gaustad enn det var ved Oslo Ortopediske Universitetsklinikk, og det betyr mer dagbehandling.

Frem til årsskiftet var ortopedien et samarbeidsprosjekt mellom de ortopediske avdelingene ved Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet. Ullevål universitetssykehus skal videreutvikles som ortopedisk hovedsenter for helseregionene Sør og Øst. Dette skjer som ledd i en ny arbeidsdeling mellom Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus.

Nytt hefte om spesialistutdanningen

Spesialitetsrådet i Legeforeningen har nylig utgitt sitt sjette pro memoria (PM) Utfordringer og anbefalinger i spesialistutdanningen for leger .

Spesialistutdanningens mål er å gi samfunnet en forsikring om at godkjent spesialist innehar de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevd for å sikre forsvarlig kvalitet i utøvelsen av faget.

I heftet gis en oversikt over de problemstillinger innen spesialistutdanningen som spesialitetsrådet særlig har beskjeftiget seg med, og de anbefalinger som er gitt i den forbindelse.

Heftet finner du på Legeforeningens nettsider under Utdanning og Kurs på www.legeforeningen.no. Det kan også fås ved henvendelse til posten@legeforeningen.no

Nyheter på e-post

Vil du motta e-post med nyheter som publiseres på www.legeforeningen.no? Oppe til høyre på åpningssiden finner du teksten Abonnere@. Klikk på denne, og skriv inn e-postadressen du ønsker å motta nyheter på.

Sidene oppdateres med én til tre nyheter hver dag, men kun utvalgte artikler sendes ut på e-post. Nyhetene produseres av Tidsskriftets nyhetsredaksjon og Legeforeningens ansatte.

Lenkesamlinger på www.legeforeningen.no

Det finnes lenkesamlinger på flere av undersidene på Legeforeningens Internett-sider. De aller fleste ligger under menyvalget Medisin i den horisontale blå menylinjen. Det er også laget en oversikt over alle lenkesamlingene på nettsidene. Denne finnes under valget Medlemsinformasjon i menyen til venstre på siden. Direkteadressen til denne oversikten er: www.legeforeningen.no/index.db2?id=8503

Anbefalte artikler