Abdominale aortaaneurismer – når skal man operere?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

I USA regner man med at rundt 15 000 mennesker dør hvert år som følge av at abdominale aortaaneurismer sprekker. Aneurismets diameter utgjør den sterkeste risikofaktoren for ruptur. Det er viktig å avklare ved hvilken diameter man bør velge å operere, så behovet for randomiserte undersøkelser har vært stort.

To nylig publiserte artikler i New England Journal of Medicine tar for seg prognosen ved mindre abdominale aortaaneurismer. I den første har man randomisert 1 136 menn til å gjennomgå kirurgisk behandling eller avvente med hyppige kontroller (1). Alle hadde aneurismer som var mellom 4 og 5,4 cm i diameter. I løpet av fem år var det ingen økt overlevelse i gruppen som var operert umiddelbart, på tross av lav operasjonsmortalitet.

En annen britisk studie konsentrerer seg om overlevelse i løpet av en lengre tidsperiode (2). Etter noen år krysset kurvene for dødelighet hverandre. Pasienter som ble operert med en gang, hadde høyere dødelighet på grunn av operasjonskomplikasjoner. Den gjennomsnittlige dødeligheten i løpet av hele perioden var imidlertid den samme også i denne studien.

– Studiene viser at vi ikke oppnår økt overlevelse ved å operere disse aneurismene, sier Einar Dregelid ved Karkirurgisk seksjon, Haukeland Sykehus. – I tillegg bekreftet den siste undersøkelsen at røyking har en negativ effekt på dødeligheten. Det er viktig å informere pasienter med aortaaneurismer om betydningen av røykestopp for å bedre prognosen.

Anbefalte artikler