Les mer om ...

Artikkel

Selvmord blant eldre

Selvmord skjer i alle aldersgrupper og er et alvorlig samfunnsproblem. En norsk undersøkelse av selvmord blant eldre viser at psykiatrisk sykdom, spesielt depresjoner, er et dominerende trekk blant selvmordsofre, og at mange på forhånd hadde hatt kontakt med helsetjenesten.

Obduksjoner og selvmord blant eldre

Selvmord blant eldre i Norge

Svimmelhet

Pasienter med svimmelhet er en svært uensartet gruppe, og riktig diagnose er avgjørende for valg av behandling. I dette nummer av Tidsskriftet publiseres to artikler som omhandler svimmelhet, en om benign paroksysmal posisjonsvertigo og en om akustikusnevrinom.

Svimmelhet

Benign paroksysmal posisjonsvertigo

Behandling av akustikusnevrinom

Blyforgiftning

Blyforgiftning er sjeldent, og symptomer og funn kan variere og være uspesifikke.

Blyforgiftning – en kasuistikk

Blyforgiftning – en oversikt

Effekt av progesteronkrem?

Progesteronkrem kan hjelpe mot hetetokter i klimakteriet, men har ikke dokumentert effekt ved premenstruelle plager eller osteoporose.

Progesteronkrem – effektiv ved premenstruelt syndrom og klimakterielle problemer?

Trygdemedisin

Trygdemedisin er tema for flere artikler i dette nummer av Tidsskriftet. En analyse av data fra HUNT-undersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at sosioøkonomisk status er en viktig årsaksfaktor for uføretrygd, særlig for personer under 50 år.

En gjennomgang av trygdeordningene i de nordiske landene viser at ordningene dekker befolkningens grunnleggende behov for sosial trygghet, men at private ordninger kompletterer disse i ulik grad.

Økningen i folketrygdens utgifter til allmennlegetjenester i Norge samsvarer relativt bra med økningen i legeårsverk per innbygger og stykkpriser etter 1990.

Oppfølging av sykmeldte – en feilslått strategi?

Medisinske og ikke-medisinske risiko- faktorer for uførepensjon

Trygdeordninger i Norden

Hva forklarer økningen i folketrygdens utgifter til allmennlegetjenesten?

Trygderettens grunngitte kjennelser i saker med personlighetsforstyrrelser 1986 – 2001

Norsk trygdemedisinsk forskning

Lavmælt trygdejubilant

Anbefalte artikler