Mange nye delegater på landsstyremøtet

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Studenter, kvinner og psykiatere er underrepresentert i landsstyret. Foto L.B. Johannesen

Landsstyret er valgt for perioden 1.1. 2002 –31.8. 2003 og består av 122 delegerte. I alt 63 av de 120 delegatene var nye. 79 delegater representerte avdelingene, 20 var fra yrkesforeningene, 12 fra spesialforeningene og ni var sentralstyremedlemmer.

Studentene sterkt underrepresentert

Norsk medisinstudentforening (Nmf) hadde fem delegater på landsstyremøtet, i tillegg har Nmf en representant i sentralstyret. Av de 12 fra spesialforeningene representerte to Eldre lægers forening. Medlemmer av Norsk medisinstudentforening utgjør ca. 17 % av Legeforeningens medlemmer, mens de har bare 5 % representasjon i landsstyret.

Klar underrepresentasjon av kvinner

Gjennomsnittsalderen blant årets delegerte var vesentlig lavere enn i 2001, 44,3 år mot 46,1 år. Blant Legeforeningens medlemmer er gjennomsnittsalderen 44,0 år. Bare 29 % av de delegerte var kvinner, mot 30 % i fjor. Totalt er det 35,9 % kvinner blant Legefor-eningens medlemmer. Kvinner er altså klart underrepresentert i landsstyret.

Eldst og yngst

De eldste representantene på landsstyret kom begge fra Eldre lægers forening (Elf). Eldst var Bjarne Arentz Waaler (77 år). Den yngste delegerte Erlend Strønen fra Norsk medisinstudentforening var kun 21 år. Aldersgruppen 50–54 år var klart overrepresentert på landsstyremøtet mens det var en underrepresentasjon av leger under 30 år og alle leger over 54 år.

Flest fra Yngre legers forening og Oslo legeforening

Yngre legers forening hadde i år 35 delegerte mens Norsk overlegeforening, som er den største yrkesforeningen, hadde 32. Offentlige legers landsforening hadde nærmere 11 % av de delegerte mot 4,4 % av legemedlemmene under 67 år i Norge. I motsetning til tidligere var Alment praktiserende lægers forening mest underrepresentert, med ca. 18 % av de delegerte mot ca. 24 % av legemedlemmene under 67 år i Norge.

Fylkesavdelingene hadde stort sett det antall delegater som medlemstallet tilsier, noe reglene for sammensetningen av landsstyret bidrar til. Det var en viss overrepresentasjon fra Vestfold, Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark, og en viss underrepresentasjon fra Oslo, Buskerud, Telemark, Rogaland og Troms.

Færre spesialister, men flere anestesiologer

65 % av landsstyrets medlemmer er godkjente spesialister, mot ca. 70 % i fjor. Blant legemedlemmer under 67 år i Norge er andelen 57,6 %. Av totalt 43 godkjente spesialiteter er bare 24 representert i landsstyret. Av disse var ni spesialiteter kun representert med én delegert (mot ti i fjor).

Blant de godkjente spesialistene er samfunnsmedisinerne klart overrepresentert. Spesialitetene allmennmedisin, anestesiologi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, arbeidsmedisin, gastroenterologisk kirurgi og onkologi er også noe overrepresentert. Indremedisin, psykiatri, radiologi og nevrologi var, som i fjor, noe underrepresentert. Blant de største spesialitetene som ikke er representert i landsstyret, er fordøyelsessykdommer, patologi, revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og urologi. I motsetning til i fjor er spesialitetene øre-nese-halssykdommer, lungesykdommer, klinisk kjemi og geriatri i år representert i landsstyret.

Norsk psykiatrisk forening mest underrepresentert

Med totalt 107 medlemskap i spesialfor-eninger var det i gjennomsnitt 0,89 spesialforeningsmedlemskap per delegert, mens det i fjor var 1,04. 36 av Legeforeningens 58 spesialforeninger er representert i landsstyret. Mest overrepresentert er Norsk selskap for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening og Norsk barnelegeforening.

Av de største spesialforeningene er Norsk psykiatrisk forening fortsatt desidert mest underrepresentert, med bare tre delegerte til landsstyret av totalt 1 014 medlemmer, mot to i fjor. Også Norsk indremedisinsk forening er noe underrepresentert med fire delegerte til landsstyret av sine totalt 653 medlemmer. Til tross for sine to faste delegerte er Eldre lægers forening med 453 medlemmer likevel underrepresentert. De største spesialforeningene som ikke er representert i landsstyret, er Norsk revmatologisk forening med 180 medlemmer og Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering med 160 medlemmer.

Anbefalte artikler