Legeforeningens internasjonale engasjement

Hans Kristian Bakke Om forfatteren
Artikkel

Et område av Legeforeningens virksomhet som ikke er så synlig for medlemmene, er foreningens internasjonale engasjement. Det utfolder seg på nordisk, europeisk og globalt nivå. Det nordiske sam ar bei det har lang tradisjon, og Legeforeningen har nett opp stått som vertskap for det nordiske legerådsmøtet som avholdes annet hvert år.

På det europeiske plan er vi engasjert i Comité Permanent des Médecins Européens (CPME), som er å betrakte som paraplyorganisasjonen for de europeiske legeorganisasjoner. I CPME er alle EU- og EØS-landene representert. Legeforeningen er også med i den europeiske foreningen for legespesialister (UEMS). UEMS har en rekke seksjoner svarende til de ulike spesialiteter, hvor over 20 av våre spesialforeninger er representert.

Yng re legers for ening har i mange år deltatt aktivt i Permanent Working Group of European Junior Doctors (PWG). Norsk overlegeforening deltar i den europeiske overlegeforenignen (AEMH), mens Alment praktiserende lægers for ening er representert i den europeiske allmennlegeorganisasjonen (UEMO). Praktiserende spesialisters landsforening har i ti år engasjert seg i EANA (Europaeische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassen Ärtze).

I Europa er det også en ca. ti år gammel organisasjon, EFMA (European Forum for Medical Associations and WHO). Denne organisasjonen ble til etter øns ke fra WHO Europa for at Verdens helseorganisasjon og legeforeningene sammen skulle forsøke å bistå, blant annet med en positiv medisinsk utvikling gjennom etablering av nye, frie legeorganisasjoner etter Berlinmurens fall og Sovjetunionens oppløsning.

Nytten av vårt internasjonale en ga sje ment er ikke umiddelbart synlig. Resultatene av arbeidet viser seg ofte først etter lang tid, og arbeidet krever stor tålmodighet. Også i Norge blir vi i stor grad påvirket av beslutninger som fattes på den europeiske arena. Innføring av krav om tre års veiledet tjeneste for å arbeide selvstendig for trygdens regning, gjensidig godkjenning av spesialistkompetanse og arbeidstidsdirektiv er tydelige ek semp ler på dette. Det er viktig for Legeforeningens utvikling at vi er orientert om det som skjer internasjonalt samtidig som det er viktig å være til stede for å kunne øve innflytelse.

Det kan neppe hevdes at de europeiske legeorganisasjonene har hatt noen stor innflytelse på det som skjer for eksempel in nen for EU-systemet. Det har ikke vært offisielle forbindelseslinjer mel lom EU-systemet og europeiske legeorganisasjoner, men det kan være i ferd med å endres. Vi står nå overfor en situasjonsituasjon der de organisasjonene som er nevnt overfor, og med CPME som koordinator, kan komme til å få en stilling som rådgivere overfor EU-kommisjonen blant annet i spørsmål som gjelder spesialistutdanning. Det kan være det førs te skritt mot et nytt og viktig kontaktnett overfor de besluttende myndigheter. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at et lite land som Norge kan ha betydelig innflytelse gjennom kvaliteten på det arbeidet som våre representanter gjør. Vi får blant annet klare posi tive tilbakemeldinger om den innsatsen spesialforeningene gjør i spesialistseksjonene i UEMS som kan få stor betydning for fremtidens spesia list utdan nin g på EU-nivå.

På globalt nivå har Legeforeningen engasjert seg sterkt i World Medical Association (WMA). WMA er særlig kjent for arbeidet med å utvikle etiske retningslinjer. Den mest kjente er Helsinkideklarasjonen som trekker opp de etiske prinsipper som må ligge til grunn for medisinsk forsk ning som involverer mennesker. Helsinkideklarasjonen, som senest ble revidert for halvannet år siden, kan nesten kalles den kliniske forsknings grunnlov, og i arbeidet med den har de norske delegasjoner alltid engasjert seg sterkt og bidratt til den sterke stillingen disse retningslinjene har fått i internasjonal klinisk forskning.

Legeforeningen vil fortsette det internasjonale en ga sje ment med uforminsket kraft. Vi må hele tiden være på jakt etter muligheter for å få mest mulig ut av dette arbeidet og sørge for at nødvendig informasjon kommer ut til våre medlemmer.

Hvis du øns ker å se nærmere på organi sasjoner der vi deltar aktivt, kan du gå til Legeforeningens hjemmesider ( www.legeforeningen.no), klikke på knappen Organisasjon og videre på Dnlfs internasjonale engasjement .

Sentralstyret har som målsetting å samle medlemmer som representerer foreningens organisasjonsledd i internasjonale organisasjoner én gang i året for erfaringsutveksling. På den måten håper vi å få til en bed re koordinert innsats og gi de innspill som er nødvendig for at utbyttet skal bli så godt som mulig. Et slikt seminar ble sist avholdt 24. april i år (1).

Anbefalte artikler