Viktig supplement om plager i nakke- og skulderregionen

Artikkel

Målgruppen er alle faggrupper som undersøker pasienter med plager i nakke- og skulderregionen. Alf Sigurd Solberg har samlet de mest brukte kliniske undersøkelsene, systematisert dem i kapitler og grupper og søkt etter undersøkelsenes kildereferanser.

Boken begynner med fem generelle kapitler. Disse inkluderer vurdering av tester, generelle undersøkelsesprinsipper, generelt om undersøkelse, anamnese og inspeksjon. Deretter kommer hovedkapitler om nakke, skulder og skulderbue, torakalcolumna og ribber, samt kjeveledd. De siste tre kapitlene er viet palpasjon, orienterende nevrologisk undersøkelse og hvordan man konkluderer etter en undersøkelse. Helt til slutt kommer Solberg med forslag til en praktisk rutine ved klinisk undersøkelse.

Forfatterens begrepsavklaring er et forsøk på å praktisk beskrive hvordan man skal tolke mye brukte ord i klinisk undersøkelse. Her er han på tynn is da det både i litteraturen og i ulike kliniske praksiser, er stor uenighet om mange av begrepene, og det foreligger ingen eksakt definisjon. Som eksempler kan nevnes: hyper- og hypomobilitet, klinisk og funksjonell instabilitet. Tolkingene som gis er vanskelig å overføre nøyaktig mellom undersøkere.

Hovedkapitlene som beskriver de ulike undersøkelsene er svært gode. De viktigste testene som brukes er tatt med og er beskrevet klart og tydelig. Disse kapitlene vil bidra til enighet om hvordan og hvorfor de kliniske undersøkelsene gjøres. Hver test illustreres av fine bilder som viser både pasient og undersøkers utgangsstilling samt undersøkers håndstilling. Teksten under bildet beskriver hvordan testen utføres og hvordan den kan tolkes i forhold til vevspatologi. Der det er gjort metodestudier, er sensitivitet, spesifisitet, negativ og positiv prediktiv verdi angitt. Referanse til testen er angitt.

Kapitlet om orienterende nevrologisk undersøkelse er viktig. Det er her beskrevet flere tester av perifere nerver som brukes lite i medisinsk praksis.

Jeg savner imidlertid et avsnitt om feilkilder og fallgruver ved klinisk undersøkelse.

Solbergs arbeid med å samle og beskrive kliniske tester i nakke- og skulderregionen vil bidra til å gi felles forståelse av disse til pasientens beste. Boken er et viktig supplement til eksisterende litteratur og samler kunnskap om kliniske tester på en utmerket måte. Den burde være nyttig for den anførte målgruppe.

Niels Gunnar Juel

Avdeling for fysikalsk

medisin og rehabilitering

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler