De sørgende og begravelsesriten – om livets utholdelige tyngde

Artikkel

Denne boken handler om det som skjer i det forfatteren betegner som ”den underlige uka”, det vil si tiden mellom et dødsfall og begravelsen. Omstendighetene omkring et dødsfall er selvsagt svært forskjellige, sorgen finner mange ulike uttrykk og vi har alle våre egne forutsetninger og måter å reagere på. Og samtidig tar vi del i ganske ensartede riter når vi skal ta avskjed med en som er død. I begravelsesuken er det rutiner og ritualer de etterlatte føres med i, og denne boken handler nettopp om det som skjer gjennom denne perioden, fra et dødsfall skjer til begravelsesdagen er over.

Boken er skrevet for helsepersonell, prester og andre som kommer i kontakt med pårørende etter et dødsfall, og er utgitt i serien Kirkeforum. Forfatter Lars Johan Danbolt er dr.theol., boken er en omarbeidet og popularisert utgave av hans doktoravhandling De sørgende og begravelsesriten – en religionspsykologisk studie .

Innledningsvis beskrives noe av det man vet om sorg og sorgreaksjoner, tradisjoner, riter og religiøsitet. Med utgangspunkt i resultater fra doktorgradsarbeidet beskrives så begravelsesritens betydning for de etterlatte, og forfatteren reflekterer omkring dynamikken i begravelsesriten. Sorgprosesser og ritualenes betydning for de sørgende diskuteres med utgangspunkt i en tankemessig forståelse av sorg som en kreativ gjenskapende prosess. Forfatteren veksler i form mellom en slags populærfaglig stil, men bruker samtidig ”illustrasjoner” i form av fortellinger fra det virkelige liv. Disse utdyper hovedpoengene og letter bokens fortettede, kunnskapsmettede form.

Dette er en viktig bok som gir en god innføring i tidligere og nye teorier omkring sorg og begravelsesritens betydning gjennom historien, for eksempel med vekt på generelle trender i samfunnet nå, som profesjonalisering, institusjonalisering og kommersialisering. Gjennom nyansert diskusjon og refleksjon gir Danbolt viktige perspektiver på ritualene og ritenes bidrag og betydning for mennesker i sorg. Med et følsomt og empatisk utgangspunkt i forståelse av sorg som en kreativ prosess, gir forfatteren ny innsikt. Det handler ikke ”bare” om tapsreaksjoner, men en mulighet for en dyp indre erfaring som kan føre frem mot en ny erkjennelse av virkeligheten og en rekreasjon av personlighet og selvinnsikt. Eller sagt på en annen måte: Den utdyper forståelsen av hvordan mennesker, selv i det mest smertefulle, utholder livets tyngde.

Cecilie Daae

Helsetjenesten

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler