Vil prioritere legevaktarbeidet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Spesialisthelsetjenestereformen, organisering av de regionale helse­foretak og forhandlingssituasjonen var blant sakene som ble drøftet på Alment praktiserende lægers forenings landsrådsmøte i april.

  Artikkel

  – Gjennomgående virker det som medlemmene er for­nøyd med fastlegeordningen, med unntak av organiseringen av legevakt og ansvaret for øyeblikkelig hjelp. Dette blir også et av hovedtemaene når fastlegeavtalene og lønns- og normaltarifforhandlingene skal revideres, ­sier leder Kjell Maartmann-Moe i Alment praktiserende lægers for­ening (Aplf).

  Samhandlingsreform

  Samhandlingsreform

  Foreningen har begynt arbeidet med å fronte allmennmedisinen mot de regionale helseforetakene. En avdelingstillitsvalgt fra hvert fylke skal organiseres i grupper som følger helseregionene. Den enkelte gruppe vil ta kontakt med styrene i de regionale helseforetakene for å bli kjent og orientert.

  Under landsrådsmøtet redegjorde Anette Fosse for organiseringen av de regionale helseforetak og enkeltforetak, og Kjell Maartmann-Moe tegnet ­noen prospekter over hvordan Aplf kan bidra til at fastlegereformen og annenlinjetjenesten utløser en samhandlingsreform.

  Mange oppgaver

  Mange oppgaver

  Styrets prioriterte arbeidsoppgaver i valgperioden, som varer til august 2003, er bed­ring av medlemmenes inntekts- og arbeidsforhold med særlig vekt på legevakt og rekruttering av ­unge leger til allmennmedisin, samhandling med annenlinjetjenesten og ­organisasjonsutvikling av Aplf.

  Prioriterte fagområder er legemiddelassistert rehabilitering, ungdomsmedisin, sykehjemsmedisin og informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

  Når det gjelder forhandlin­gene, vil Aplf prioritere legevaktarbeidet, bru­ke normaltariffen til å fremme kvalitet i allmennmedisin og bidra til forenkling av normaltariffen ­uten at det går ut­over kvaliteten. Foreningen vil dess­uten diskutere ba­lan­sen mel­lom direkte inntekt og overføring til fondene og Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). I tillegg vil Aplf ta ­opp til diskusjon prinsipper for fordeling av normaltariffpotten mel­lom Aplfs medlemmer og medlemmene i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL).

  – Vi er også in­ter­es­sert i å få bed­re oversikt over hvor mye øyeblikkelig hjelp medlemmene yter til pasienter på dagtid og skape en bed­re balanse mel­lom pris og ytelser, ­sier Maartmann-Moe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media