Notiser

Artikkel

Rettshjelpsordningen for leger

Legeforeningens medlemmer kan gjennom retts­hjelps­ord­nin­gen søke­ ­om støtte til juridisk bistand i saker som hovedsakelig kan knyttes til legens yrkesutøvelse, etter kri­te­rier nedfelt i vedtekter og retningslinjer. Utvalget for retts­hjelps­ord­nin­gen ­eller sentralstyret i Legeforeningen vurderer søknaden og foretar eventuell bevilgning. Ordningen omfatter ­ikke fagforeningssaker ­eller saker som er omfattet av Legeforeningens kollektive ansvarsforsikring.

Prosedyrer for søk­nad ­om støtte: Sekretariatet i retts­hjelps­ord­nin­gen kontaktes så snart saksforholdet har oppstått og før det etab­le­res kontakt med advokat. Legen selv bør avstå fra handlinger før saken er vurdert av sekretariatet. Søk­nad ­om støtte til juridisk bistand skal sendes og be­hand­les av rettshjelputvalget før advokaten utfører arbeid. I helt spe­sielle tilfelle kan advokat kontaktes direkte. ­Alle søknader må ledsages av fyldig dokumentasjon og det forutsettes at retts­hjelps­ord­nin­gen orienteres ­om fremdriften i saken og resultatet.

Kontakt: Assisterende forhandlingssjef Odvar Brænden, telefon 23 10 90 00. E-post: odvar.brenden@legeforeningen.no

Søk i kurskatalogen på Internett

Kurskatalogen ligger i sin helhet på Legeforeningens Internett-sider. Klikk på Utdanning og kurs under www.legeforeningen.no, ­eller bruk direkteadressen www.legeforeningen.no/kurs.

Ved å klikke på det aktuelle kurset, kommer ­alle nødvendige opp­lys­nin­ger opp, også hvem påmeldingen går til.

Slik søker du:

  • Spesialitet: Det søkes på den aktuelle spesialitet. Kursene er lagt inn alfabetisk og med fra/til dato.

  • Kurs – alfabetisk: Her er ­alle kursene satt ­opp alfabetisk, uavhengig av spesialitet.

  • Generelle kurs: ­ Alle ­andre kurs som ­ikke er satt ­opp under de to ovenstående valgmuligheter.

  • Forskerkurs: Her finnes forskerkursene ved universitetene.

  • Årsmøter: årsmøtene til spesialforeningene, yrkesforeningene og fylkesavdelingene.

  • Kalender: Her kan det søkes på måned, år, ­dato og arrangør.

  • Søk: Her kan det skrives inn kursnavn ­eller stikkord, fagområde, mv.

Håndbok ­om pre­ven­sjon og abort

Håndboken ­om prevensjonsveiledning og abortrådgivning som Legeforeningen, Statens helseundersøkelser og RFSU gav ut i 1996 er kommet i nytt opplag. En plakat følger med boken som bestilles fra Legeforeningen, telefon 23 01 90 00 ­eller e-post: legeforeningen@legeforeningen.no

Anbefalte artikler