Rus og medisin

Artikkel

Rusavhengige har krav på medisinsk behandling for sine sykdommer og helseplager. Men det grunnleggende problem – rusavhengigheten – kan ikke løses med medisinske virkemidler alene. Å definere narkomani og annen rusavhengighet som sykdom bidrar til å tilsløre årsaker og forkludre mulighetene for å gi effektiv hjelp.

Rus er et samfunnsproblem og et kulturelt problem. Politikernes vedtak om å flytte rusomsorgen fra fylkeskommunal sosialtjeneste til statlig helsetjeneste er svakt faglig fundert. Når vedtaket er gjort, må det satses betydelige midler for at helsetjenesten kan påta seg disse oppgavene, bl.a. ved å øke legenes kompetanse. Hvis ikke, kan politikerne ha gjort de rusavhengige og samfunnet en bjørnetjeneste.

Petter Jensen Gjersvik

Anbefalte artikler