Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Balansegang i blodårer

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) hemmer både syklooksygenase 1 og syklooksygenase 2 (COX1 og COX2). Enzymene syntetiserer prostaglandinet PGH2, som igjen danner basis for eikosanoidene prostasyklin (PGI2) og tromboksan A2 (TXA2). Nye dyreforsøk viser at TXA2-mediert endotelproliferasjon øker hos mus som mangler genet for PGI2-reseptoren (Science 2002; 296: 539-41). Dermed ansees det som bevist at balansen mellom de to er viktige for utvikling av plakk i åreveggen. Funnene kan kanskje forklare hvorfor man i kliniske studier har sett en overvekt av hjerte- og karsykdommer hos pasienter som får COX 2-hemmere (Science 2002; 296: 474-6).

Farlige skrivefeil

I helsevesenet tar man nå i bruk teorier som tidligere er benyttet i industri der menneskelig svikt kan ha fatale følger (Lancet 2002; 359: 1373-8). For leger representerer reseptskriving en slik feilkilde. Ved to sykehus i Storbritannia registrerte man fortløpende 88 uriktige forskrivninger og intervjuet halvparten av legene som stod bak disse. Legene oppgav blant annet høy arbeidsbelastning og redusert fysisk eller mental helse som mulig årsak til at de skrev feil. Forfatterne mener at forskrivning av resepter bør få en viktigere plass i utdanningen av leger.

Barn av kokainmisbrukere

Kokainmisbruk i svangerskapet øker risikoen for kognitiv svikt hos barna (JAMA 2002; 287; 1952-60). I en toårs oppfølgingsstudie sammenliknet man 218 kokain-

eksponerte småbarn med 197 kontroller. Risikoen for kognitiv svikt var doblet (oddsratio 1,98; 95 % KI 1,21-3,24) hos barna i kokaingruppen. Man fant ingen forskjeller når det gjaldt motoriske ferdigheter. Studien ble gjennomført i et område i USA med høy forekomst av sosial nød.

Vellykket genterapi ved immunsvikt

Ved kombinert X-bundet immunsvikt er det en defekt i genet som koder for gc-kjeden (N Engl J Med 2002; 346: 1185-93). Pasientene mangler modne T- og naturlige drepe-celler og dør i løpet av første leveår. Beinmargstransplantasjon kurerer mange. Pasientene får likevel nedsatt B-cellefunksjon og behov for immunglobuliner resten av livet. Nå har fem gutter fått behandling med allogene, genmodifiserte T-celler. T-cellene var transdusert med gc-kjeden ved hjelp av en vektor fra retrovirus. Etter opptil 30 måneder hadde fire av guttene slike T-celler sirkulerende i perifert blod, og tilfredsstillende nivå av immunglobuliner.

Anbefalte artikler