Viktige resolusjoner på europeisk konferanse

Ellen Juul Andersen, Lise B. Johannessen Om forfatterne
Artikkel

Konferansen i Wien 19. – 21. april, der også Norge var representert, vedtok to resolusjoner; én om tobakkskontroll og én om medisinsk bistand i forbindelse med den væpnede konflikten mellom Israel og Palestina.

Forbud mot tobakksreklame i EU

Forum for europeiske legeforeninger (European Forum of Medical Associations, EFMA) og Verdens helseorganisasjon ber EU-kommisjonen om å forby all tobakksreklame i EU.

President Hans Kristian Bakke i Legeforeningen sier at det er viktig at de europeiske legeforeningene presser på kommisjonen i dette spørsmålet: – De europeiske legeforeningene støtter aktivt WHOs arbeid med rammekonvensjonen om tobakk. Flere av forslagene har vi i Norge tatt opp med myndighetene, men det er viktig at alle europeiske legeforeninger gjør det samme overfor sine myndigheter.

De europeiske legeforeningene og WHO vedtok en uttalelse på møtet hvor de fastslår at røyking er en av de mest alvorlige forebyggbare helsefarene i Europa. Vitenskapelig dokumentert forskning viser at nikotinavhengighet er en alvorlig sykdom, derfor har tobakk vært et område som har vært prioritert av EFMA. Forumet gir full støtte til WHOs rammekonvensjon om tobakk, og foreslår at de nasjonale legeforeningene utvikler en tobakkspolitikk og følger denne. Legeforeningene bør støtte tiltak om røykeslutt som bygger på vitenskapelige retningslinjer. De må påvirke lovgiverne dithen at ikke-røykere vernes mot å bli utsatt for tobakksrøyk på arbeidsplasser, i offentlige bygninger, i transportmidler og på restauranter. Legeforeningene skal støtte og stimulere til økt aktivitet fra helsepersonell i forbindelse med røykeslutt.

EFMA vil henvende seg til EU, og gjøre det klart overfor EU-kommisjonen at de europeiske legeforeningene etterspør tiltak som vil forby all tobakksreklame i EU.

Legehjelp under væpnede konflikter

I resolusjonen som er utarbeidet på bakgrunn av den pågående konflikten mellom Israel og Palestina, går det frem at det europeiske forumet og WHO uttrykker dyp bekymring for de skader og lidelser som påføres befolkninger under væpnede konflikter.

–Vi erklærer at vår plikt som leger og medmennesker, overfor alle mennesker, går foran enhver uenighet eller konfrontasjon, heter det.

Resolusjonen fordømmer enhver form for restriksjon, tvang eller forsøk på å hindre medisinsk personales utførelse av deres arbeid.

– Vi er bundet av universelle normer for moral og etikk når det gjelder å sørge for tilfredsstillende medisinsk behandling til ethvert individ, uavhengig av forskjeller i religion, rase eller kjønn, sies det i resolusjonen.

Man oppfordrer de involverte parter, både palestinere og israelere, til å respektere det medisinske personalets arbeid og arbeide for å sikre at de moralske og etiske prinsipper holdes i hevd.

– Vi gir ros til alle leger som gir behandling uten å diskriminere, uavhengig av deres egen eller pasientens bakgrunn, sies det til slutt i resolusjonen.

Anbefalte artikler