Ny sykmeldingsattest

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Dette opplyser Rikstrygdeverket i et brev til norske leger. Rikstrygdeverket viser også til tidligere utsendt informasjon vedrørende den nye sykmeldingsattesten som ble tatt i bruk fra 1. mai i år.

Rikstrygdeverket skriver at de er kjent med at enkelte leverandører av elektronisk programvare til leger ikke hadde den siste versjonen klar ved innføringen. Trygdeetaten vil derfor i en periode på inntil to måneder kunne godta sykmeldingsattester skrevet ut på de gamle blankettene, men de forutsetter at legene tar i bruk den nye versjonen så snart den er tilgjengelig.

Sykmeldingsattesten skal danne grunnlag for en mer aktiv dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med sikte på å vurdere behov og mulighet for å sette i gang tiltak på arbeidsplassen (1). Legens funksjonsvurdering er således av stor betydning for gjennomføringen av målsettingene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Rikstrygdeverket understreker at det er svært viktig at den nye sykmeldingsattesten tas i bruk så raskt som mulig.

Rikstrygdeverket ønsker samtidig å gjøre oppmerksom på at det i det første opptrykket av den nye blanketten, er enkelte felter som ikke gir gjennomslag til den sykmeldtes kopi. Dette vil bli korrigert ved neste opptrykk.

Anbefalte artikler