Endret kurs­krav i spe­sia­li­te­ten ortopedisk kirurgi

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesia­list­utdan­ning av leger og legefordeling be­stemt at kurskravet i spe­sia­li­te­ten ortopedisk kirurgi endres: 270 timer, hvorav 240 timer obligatoriske kurs:

A Grunnkurs ­ (felles med generell kirurgi)

Pre-, per- og post­ope­ra­tiv be­hand­ling og intensivmedisin, ca. 30 timer. Basiskurs i brudd- og skadebehandling (Vossa-kurset), ca. 30 timer.

B Ortopediske spesialkurs

Håndkirurgi, fotkirurgi og revmakirurgi, ca. 30 timer.

Leddskader og artroskopisk kirurgi, bløtdelsskader, ca. 30 timer. Barneortopedi, tumorkirurgi, amputasjoner og ortopediske hjelpemidler, ca. 30 timer. Implantatlære og protesekirurgi, ortopediske infeksjoner, ca. 30 timer. Ryggkirurgi inkl. korsettbehandling, nevrologi og nevrokirurgi, ca. 30 timer. Avan­sert skadebehandling (bruddkurs II), ca. 30 timer.

For å oppfylle kravet ­om minimum 270 timer, skal det suppleres med 30 timer valgfrie kurs som må ­være godkjent av spesia­litets­komi­teen i ortopedisk kirurgi.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i ad­mini­stra­sjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2006.

Anbefalte artikler