Psykososialt arbeids- miljø og muskel- og skjelettplager

Steffen Torp Om forfatteren
Artikkel

Muskel- og skjelettplager er svært vanlig blant norske arbeidstakere, og reduserer mange menneskers arbeidskapasitet og livskvalitet. Plagene er meget kostbare for samfunn og bedrifter og er de plager som forårsaker flest langtidssykmeldinger i Norge. Hovedmålsettingen med avhandlingen var å undersøke sammenhenger mellom psykososiale faktorer på arbeidsplassen og muskel- og skjelettplager, samt om slike faktorer kan påvirke arbeidstakeres mestring av fysiske belastninger når de har smerter i muskler og ledd.

Det ble gjennomført to undersøkelser blant arbeidstakere i norske bilverksteder. Den største undersøkelsen var en prospektiv studie der målinger ble foretatt i 1996 og 1998. Undersøkelsen ble gjennomført i 311 bilverksteder der daglig leder (N = 311) og alle verkstedsansatte (N = 2 174) ble spurt om å fylle ut et spørreskjema vedrørende fysiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer, systematisk helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)-arbeid, forekomst av muskel- og skjelettplager, og mestring av fysiske belastninger ved smerter i muskler og ledd. Mange verkstedsansatte rapporterte at de ofte var plaget med smerter i muskler og ledd. Arbeidstakere med et godt psykososialt arbeidsmiljø rapporterte mindre muskel- og skjelettplager enn de med dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Størst betydning for god helse var å ha høy grad av kontroll over egen arbeidssituasjon og god støtte fra ledelsen. Ansatte med god sosial støtte og god kontroll over eget arbeid mestret fysiske belastninger mest aktivt ved f.eks. å benytte løftehjelpemiddel og be om hjelp fra kolleger. De fremmet også oftere arbeidsmiljøsaker overfor ledelsen enn arbeidstakere med dårlig støtte og lav egenkontroll. Arbeidstakere i bedrifter med godt systematisk HMS-arbeid var mer fornøyde med arbeidsmiljøet, rapporterte mindre muskel- og skjelettplager og deltok mer i forebyggende helsearbeid enn arbeidstakere i bedrifter der man i liten grad drev et systematisk HMS-arbeid.

For å forebygge muskel- og skjelettplager blant arbeidstakere best mulig er det nødvendig å fokusere både på fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og dessuten å gjøre dette samtidig. Et godt sosialt miljø med gode muligheter for å kontrollere egne arbeidsoppgaver synes viktig for at arbeidstakere skal foreta forebyggende handlinger på arbeid.

  • Avhandlingens tittel

  • The importance of the psychosocial work

  • environment in preventing musculoskeletal

  • symptoms

  • Utgår fra

  • Seksjon for arbeidsmedisin

  • Institutt for samfunnsmedisinske fag

  • Disputas 15.2. 2002

  • Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler