Lindrende behandling

Artikkel

For tiden synes undervisning om lindrende behandling å ha høyere prioritet enn praktisk lindrende arbeid. Hvordan skal det så undervises i et så sammensatt fag som ideelt sett skal praktiseres flerfaglig?

I denne korte boken tilstreber forfatterne å gi praktiske eksempler på undervisningsformer egnet for undervisning om lindrende behandling. De fleste av eksemplene i boken er relevante for leger, og mange av de konkrete situasjonene som beskrives er hentet nettopp fra undervisning av leger. Dette er likevel ikke en bok skrevet spesielt for leger. Målgruppen er helsepersonell som underviser om lindrende behandling.

Helsepersonell mangler ofte teoretisk og praktisk opplæring i undervisning. For dem kan boken være nyttig som et idéhefte for tilrettelegging og gjennomføring av undervisningsopplegg. Boken er systematisk bygd opp med en kort innledning om prinsipper for undervisning av voksne, deretter omtales planlegging og organisering av undervisning før de ulike undervisningsformene omtales i egne kapitler. Hver enkelt undervisningsform beskrives i stikkordform med hensyn til indikasjon, gjennomføring, eksempler og med sjekklister og advarsler om mulige fallgruver. Avslutningsvis inneholder boken egne kapitler om opplæring av lærere og undervisningsplaner for tre sentrale temaer innen lindrende behandling.

I et så lite hefte om et så stort tema blir den knappe formen selvsagt en begrensing, men den gir også en mulighet for utvidelse av det pedagogiske repertoaret på et minimum av tid. Noe av stoffet kan virke banalt, men bokens form og struktur gir leseren mulighet til selv å velge ut relevante deler. Formen kan i første omgang virke litt rotete med stadig veksling mellom tekst og tabellarisk fremstilling.

Læreplaner er for tiden populært, og i fjor ble det publisert en svensk læreplan i palliativ medisin. Denne bygger i hovedsak på den britiske som i 1993 ble anbefalt innført i alle EU-land. Den svenske læreplanen omtaler ikke undervisningsformer, og den aktuelle boken fyller etter denne anmelderens mening ut noe av gapet mellom læreplanens ideelle fordringer og det praktisk mulige.

Jon Håvard Loge

Institutt for medisinske atferdsfag

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler