Kvalitets- og effektmåling i helsetjenesten

Artikkel

Med utgangspunkt i hjerneslag presenterer denne boken metoder for å evaluere og sammenlikne helsetjenester i ulike europeiske land. I tillegg til redaktørene er det bidrag fra 20 andre forfattere. Alle bidragsytere har vært med i prosjekter om hjerneslag som har vært støttet av EUs biomedisinske fond.

Resultater som er fremkommet ved sammenlikning av tilbudet til slagpasienter ved 13 ulike sykehus i 11 EU-land, danner hovedbasis for boken. Her presenteres blant annet tall som viser at aldersjustert dødelighet av hjerneslag varierer med en faktor på åtte (fra 30 til 250 slagdødsfall per 100 000 innbyggere per år). Det er behov for å finne ut noe om årsakene til slike store variasjoner. Forfatterne presenterer derfor generelle metoder for:

  • – å måle kvalitet av helsetjenester

  • – å organisere sykdomsregistre

  • – å registrere og tolke effekter av helsetjenestens tilbud

  • – å vurdere feilkilder i helsetjenesteforskning

  • – å vurdere kostnader av helsetjenester

I de senere årene har det vært økende fokus på kvalitet og effekter av ulike helsetjenestetilbud. Boken er en praktisk rettet introduksjonsbok for dem som ønsker å skaffe seg mer innsikt når det gjelder muligheter og problemer ved slike kvalitets- og effektvurderinger. Den bør studeres av alle som driver klinisk og epidemiologisk forskning om hjerneslag. I og med at boken vektlegger praktisk bruk av generelle prinsipper og metoder i helsetjenesteforskning, vil klinikere som er interessert i mer systematiske metoder for å måle kvaliteten på sitt behandlingstilbud finne nyttig lesestoff. I Norge er det nå en stigende interesse for å etablere nasjonale kvalitetsregistre, og boken bør derfor leses av dem som ønsker å lage slike registre. Den vil også være nyttig for helsemyndigheter som skal føre tilsyn med kvaliteten på våre helsetjenester. De faglige og administrative myndighetene i våre fem nye helseforetak ville også ha godt av å lese en bok som denne, for å sikre at adekvate metoder for kvalitets- og effektvurdering blir tatt i bruk ved nyorganiseringen av helsevesenet. Boken er oversiktlig redigert, og har gode og informative tabeller og oppsummerende konklusjoner i avslutningen av hvert av de ni kapitlene som gjør boken leservennlig. Det er gode referanselister og et nyttig tillegg om definisjoner av ulike begreper innen helsetjenesteforskning.

Bent Indredavik

Medisinsk avdeling

St. Olavs Hospital

Trondheim

Anbefalte artikler