Antibiotikaresistens

Artikkel

Denne boken er av interesse for alle som vil skaffe seg bedre kunnskap om bakterienes resistens for antibiotika.

Bidragsyterne omfatter flere velkjente kapasiteter innen feltet, og boken er velegnet for medisinske mikrobiologer, spesialister i infeksjonsmedisin og andre som ønsker bedre kunnskaper om problemene med antibiotikaresistens.

Boken gjennomgår det molekylære grunnlaget for antibiotikaresistens, og ser på metoder for påvisning og vurderer muligheter for å minske utvikling og spredning av resistente bakterier. I boken tas det opp til diskusjon generelle forhold som har innvirkning for utviklingen av antibiotikaresistens, som hvor resistensgenene kommer fra og hvordan bakterielle populasjoner påvirkes gjennom selektivt press fra antibiotika. Videre omtales resistensmekanismer som enzymatisk nedbrytning av antibiotika, efflukspumper, forandringer av målmolekyl og permeabilitetsforandringer. Resistens til betalaktamantibiotika omtales utførlig i et eget kapittel. Det er ingen omtale av resistensbestemmelse i laboratorier, men en omtale av genetiske metoder for å påvise resistensgener. Dette kapitlet kunne vært mer praktisk orientert, siden genetiske metoder kan gi flere resultater enn dagens fenotypiske.

Det siste hovedområdet som boken tar opp er å fokusere på de bakteriene som gir de største problemene med behandlingsresistente infeksjoner, slik som enterobakterier, gule stafylokokker, enterokokker og pneumokokker.

Boken er godt illustrert med figurer og tabeller. Enkelte av figurene, som de av betalaktamaser og efflukspumper, kunne for å gi en bedre fremstilling vært i farger. Referanselisten til de enkelte kapitlene er omfattende og velegnet for dem som ønsker ytterligere fordypning innen spesielle emner.

Boken fokuserer på hvordan man skal bekjempe antibiotikaresistens hos sykdomsfremkallende bakterier gjennom kjennskap til de mekanismene som er ansvarlige for resistens. Boken er derfor velegnet for alle som ønsker en grundig gjennomgang og fordypning innen dette emnet. Hvert kapittel begynner med et sammendrag, slik at de som ikke arbeider innen feltet får en oversikt.

Peter Gaustad

Mikrobiologisk institutt

Rikshospitalet

Anbefalte artikler