Ti år med ICPC i Norge

Artikkel

International Classification of Primary Care (ICPC) er et internasjonalt kode- og klassifiseringssystem for primærhelsetjenesten. Systemet brukes til å registrere helseproblemer så vel som kontaktårsaker, samt diagnoser og behandlingsvalg.

I 1978 tok Verdens helseorganisasjon initiativ til å utarbeide ICPC. Begrunnelsen var at primærhelsetjenesten hadde behov for et klassifikasjonssystem som vektla symptomer, plager og funksjonsevne, i motsetning til den tradisjonelle ICD-klassifikasjonen som var tuftet på medisinske undersøkelser og data fra sykehus.

I 1992 ble ICPC tatt i bruk i primærhelsetjenesten i Norge, etter påtrykk fra Rikstrygdeverket. Hensikten var å få et enhetlig system for koding av diagnoser på legeregningskort og sykmeldinger. ICPC benyttes også i allmennpraksis for diagnoseregistrering i journalnotater og kontaktregister.

Alle nordiske land benytter ICPC, med unntak av Sverige, som har utarbeidet en forkortet versjon av ICD-10 til bruk i primærhelsetjenesten. Verdens helseorganisasjon og WONCA drøfter et formalisert samarbeid for å videreutvikle og koordinere de to klassifikasjonene.

Anbefalte artikler