Misdannelser etter assistert befruktning

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon og in vitro-fertilisering blir stadig mer utbredt i den vestlige verden. I Australia har man sett på forekomsten av alvorlige misdannelser hos barn født etter denne typen befruktning (1). Etter å ha justert for mors alder, tidligere fødsler og barnets kjønn, var oddsratio for forekomsten av alvorlige misdannelser etter intracytoplasmatisk spermieinjeksjon 2,0 (95 % KI 1,3–3,2) og etter in vitro-fertilisering 2,0 (1,5–2,9). Tidlige fødsler eller lav fødselsvekt kunne ikke forklare forskjellen i antall alvorlige misdannelser.

I en lederartikkel fremheves betydningen av å klarlegge hvorvidt den økte forekomsten av misdannelser er en konsekvens av behandlingen eller av årsaken til infertilitetsproblemet (2). Dessuten påpekes det at en absolutt risiko på 8 % kan synes akseptabel for mange par.

Lege Tom Tanbo ved Rikshospitalet synes det er overraskende at resultatene av denne ene studien tillegges så stor vekt. – Jeg savner henvisninger til en svensk undersøkelse fra i fjor (3). Her så man på en langt større gruppe barn født etter assistert befruktning og sammenliknet med tall fra det svenske fødselsregisteret. Det var ikke var noen signifikant økning i antall alvorlige misdannelser når man kontrollerte for andre faktorer, sier han.

Tanbo er med på å utarbeide en rapport for Senter for medisinsk metodeutvikling om risikoen for misdannelser hos barn født etter intracytoplasmatisk spermieinjeksjon. Rapporten vil sannsynligvis bli ferdig i løpet av våren.

Anbefalte artikler