Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Kjemoterapi øker overlevelsen ved gliomer

Ved maligne gliomer lever bare 5–10 % av pasientene etter to år (Lancet 2002; 359: 1011–8). På grunn av infiltrerende vekst er det sjelden mulig å fjerne hele svulsten kirurgisk, og standard behandling er partiell reseksjon etterfulgt av stråling. I løpet av de siste 30 årene er det gjort mange mindre studier som evaluerer effekten av kjemoterapi. En metaanalyse av til sammen 13 undersøkelser konkluderer med at tilleggsbehandling med cytostatika øker den relative overlevelsen med omkring 15 %.

Ny behandling for herpesinfeksjon

Herpes simplex-viruset (HSV) forårsaker en rekke plagsomme og til dels alvorlige tilstander. To artikler i Nature Medicine (2002; 8: 386–98 og 327–8) beskriver resultater fra forsøk med nye stoffer som angriper helikaseprimasekomplekset i virusets DNA-replikasjon, altså en annen virkningsmekanisme enn for aciklovir. Effekten på HSV-infeksjon hos mus og aper var bedre enn for aciklovir, som til nå har vært det mest benyttede medikamentet.

Ramipril forebygger hjerneslag

Ramipril, en angiotensinkonvertasehemmer, reduserer forekomsten av hjerneslag og transitoriske iskemiske anfall hos pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdommer (BMJ 2002; 324: 699–702). Dette viser en placebokontrollert studie med 9 279 pasienter som ble fulgt i i gjennomsnitt 4,5 år. Forekomsten av alle typer hjerneslag var redusert med 32 % hos pasientene som fikk aktivt medikament, mens reduksjonen av dødelige tilfeller var hele 61 %. Den blodtrykkssenkende effekten av ramipril var moderat og kunne ikke forklare hele forskjellen i slagforekomst.

Papillomavirus og p-piller

Humant papillomavirus (HPV) spiller en betydelig rolle i utviklingen av cervix-cancer, mens effekten av p-piller er mer usikker (Lancet 2002, 359: 1085–92). I en internasjonal kasus-kontrollundersøkelse med 1 561 pasienter fant man økt forekomst av cervixcancer hos pasienter som hadde brukt p-piller i mer enn fem år (oddsratio 2,82; 95 % KI 1,46–5,42). 94 % av pasientene med invasivt karsinom testet positivt for HPV. Forfatterne foreslår at man inkluderer p-pillebrukere i screeningprogrammer for cervixcancer.

Anbefalte artikler