Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Uventet utslett ved borreliose

Borreliose, eller Lymes sykdom, er den vanligste vektorbårne sykdommen i USA (Ann Intern Med 2002; 136: 421–8). I forbindelse med en vaksineutprøvning fulgte man 118 pasienter med erytema migrans. Diagnosen var fastslått ved hjelp av dyrking eller polymerasekjedereaksjonstest. Hos bare 9 % av pasientene hadde utslettet den karakteristiske sentrale oppklaringen; diffust erytem forekom i de fleste tilfellene. Artikkelen gir gode beskrivelser av de vanligste symptomene ved borreliose.

Sterkere med ACE-hemmere

ACE-hemmere kan forsinke aldersbetinget reduksjon i fysisk funksjon (Lancet 2002; 359: 926–30). 641 eldre kvinner med hypertensjon ble gruppert etter hva slags type antihypertensiv behandling de fikk. Etter tre år hadde deltakerne som fikk kontinuerlig behandling med ACE-hemmere, signifikant lavere reduksjon i muskelstyrke og gangfart enn dem som hadde brukt samme medikamentet sporadisk eller annen type antihypertensjonsmiddel.

Kortisontabletter ved lungesarkoidose

Studier på effekten av kortikosteroider ved lungesarkoidose må ta høyde for at det ofte forekommer spontan bedring, og for at effekten er avhengig av symptomene ved behandlingsstart (JAMA 2002; 287: 1301–7). I en britisk metaanalyse tilfredsstilte bare åtte av 150 publikasjoner inklusjonskriteriene. På grunnlag av disse åtte studiene fant man en signifikant effekt av perorale kortikosteroider etter behandling i tre til 24 måneder. Pasientene fikk færre symptomer, og røntgenbildene viste bedring. Det finnes ikke data om at inhalasjonssteroider har effekt ved pulmonal sarkoidose.

Statiner reduserer bruddrisiko

En undersøkelse av 1 375 kvinner i Australia tyder på at bruk av statiner kan redusere risikoen for brudd (Arch Intern Med 2002; 162: 537–40). Blant de 573 som hadde gjennomgått et brudd i løpet av de siste to årene, var det 16 som brukte statiner, mot 53 av de 802 øvrige (oddsratio 0,40; 95 % KI 0,23–0,71). Forskjellen kunne ikke forklares bare ut ifra en eventuell effekt på beinmineraltetthet. Sannsynligvis endrer statinene også beinsubstansens kvalitet.

Anbefalte artikler