Vil ha en ny lønnspolitikk

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Hvis offentlig sektor skal være preget av kvalitet og effektivitet, må det satses på kunnskap og kompetanse. Det må legges til rette for at dem som har kunnskap og kompetanse gis ansvar og myndighet, slik at det blir mulig å gjøre en god jobb. Den eneste måten å gjøre dette på, er å desentralisere lønnsansvaret, mener Akademikerne.

Aktuell informasjon

Lønnsoppgjøret i statlig og kommunal sektor begynte 5.4. 2002 og fire dager senere begynte forhandlingene om overenskomst mellom Akademikerne og arbeidsgiverforeningen NAVO. Forhandlingene skal føres på grunnlag av del I om forhandlingsordningen m.v. i hovedavtalen i NAVO-området, og helseforetakene skal behandles som ett overenskomstområde.

Partene er enige om at forhandlingene skal gjennomføres i en tredelt prosess:

  • 1 Nasjonalt nivå I (A1) – overenskomstens generelle del som forhandles mellom Akademikerne og NAVO

  • 2 Nasjonalt nivå II (A2) – særskilte lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene som forhandles mellom Den norske lægeforening og NAVO–Helse

  • 3 Lokalt nivå – B-delen – overenskomstens spesielle del som forhandles mellom partene i det enkelte helseforetak

Forhandlingene 9. april er de såkalte A1-forhandlingene. Her vil temaer som skal omfatte alle arbeidstakerne i helseforetakene bli diskutert og forhandlet, som for eksempel pensjonsrettigheter. Det er ventet at en del av de bestemmelsene som i dag finnes i fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalene i kommune- og statssektoren, blir diskutert.

Etter at disse forhandlingene er sluttført (det er i utgangspunktet avsatt tre dager), er det åpnet for forbundsvise, sentrale forhandlinger, de såkalte A2-forhandlingene. Foreløpig er 16. april satt som oppstart for disse forhandlingene. Her tas det opp temaer som man mener skal gjelde alle medlemmene av eget forbund i helseforetakene. Visse grupper, som legene, har behov for å benytte disse forhandlingene til å sikre forhold som i dag er regulert i sentrale særavtaler, for eksempel avtaler som regulerer spesielle arbeidstidsordninger. Enkelte av de andre, små akademikerorganisasjonene i helsevesenet, har konkludert med at de ikke har særlige behov knyttet til disse A2-forhandlingene.

Etter at også disse forhandlingene er sluttført (det er i utgangspunktet avsatt tre uker), skal den lokale overenskomstdelen, B-delen forhandles. Her vil det bli forhandlinger i det enkelte helseforetak innenfor en gitt tidsfrist som fastsettes i A-forhandlingene. I B-forhandlingene vil selve lønnsforhandlingene finne sted.

Vi forventer ikke at det sentralt fastsettes noen økonomisk ramme for oppgjøret. Dette innebærer at vi kan få forskjellige lønnsoppgjør for helseforetakene, også når det gjelder den totale økonomiske ramme fra ett helseforetak til et annet. Dessuten vil profilen på lønnsoppgjøret kunne variere. Noen steder blir man kanskje enige om å tilstå generelle lønnstillegg til alle, mens man andre steder blir enige om å prioritere enkeltgrupper. Uansett vil den lokale overenskomstforhandlingen ikke bli slik som de lokale forhandlingene vi har vært vant til. Sannsynligvis blir det mindre av individbaserte forhandlinger, til fordel for forhandlinger på vegne av arbeidstakergrupper. Likeledes kan det bli forhandlinger som knyttes til prinsipper for lønnsutvikling, prinsipper som ledelsen så bruker til å fordele lønnsopprykk etter.

I det hele er det mye nytt knyttet til forhandlingene i NAVO-området. Vi oppfordrer derfor om at det etableres lokale akademikergrupper i helseforetakene, slik at medlemmene sikres bredest mulig kompetanse før den lokale delen av overenskomstforhandlingene.

Legeforeningens sekretariat vil være tilgjengelig gjennom hele lønnsoppgjøret, også utenom ordinær arbeidstid. Vi vil benytte foreningens nettsider, www.legeforeningen.no, for å holde medlemmer og tillitsvalgte oppdatert om oppgjøret. I tillegg vil vi benytte e-post til tillitsvalgte.

Informasjonsmøte om lokale forhandlinger – B-delen

Hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte samt ledere av fylkesavdelingene blir invitert til informasjonsmøte om hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres etter at den sentrale forhandlingsfase er avsluttet.

Legeforeningens forhandlingsutvalg overfor NAVO

Legeforeningens forhandlingsutvalg består av Hans Kristian Bakke, Yngve Mikkelsen, Einar Hysing, Lars Eikvar og Øyvind Sæbø. Forhandlingsdelegasjonen vil suppleres med representanter fra Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) og Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) når forhandlingstemaene tilsier det.

Tariffoppgjøret 2002 på nett

All informasjon om årets tarifforhandlinger finner du på www.legeforeningen.no under Temasider – Tariff 2002.

Anbefalte artikler