Utdrag av referat fra sentralstyremøte 20.3. 2002

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Tiltaksplan for å avvikle gebyrstipendet

Landsstyret påla i oktober 2001 sentralstyret å utarbeide en tiltaksplan for «å intensivere arbeidet med å stoppe gebyrstipendordningen».

Sentralstyret vedtok å sende brev til Utdannings- og forskningsdepartementet med kopi til Helsedepartementet, der man anmoder om at gebyrstipendet avvikles av hensyn til kvaliteten på turnustjenesten. Saken tas også opp i møter og annen kontakt med de to departementene.

Gjennomgang av det totale kurstilbudet i spesialistutdanningen

Under landsstyremøtet i oktober 2001 fremmet Ylf-representanten Thomas Moger forslag under behandlingen av prinsipp- og arbeidsprogrammet punkt 5 Utdanning: «Nytt strekpunkt under «Landsstyret pålegger sentralstyret å prioritere at det totalte kurstilbudet i spesialistutdanningen gjennomgås og at det utvikles gode kvalitetsindikatorer for en løpende evaluering».»

Sentralstyret vedtok følgende: Det arrangeres hvert år 350–400 kurs i legers videre- og etterutdanning og hvis disse skal gjennomgås, vil det kreve store ressurser. Sentralstyret mener det vil være mer hensiktsmessig å bygge på og videreutvikle de oppleggene som i dag er i bruk, for å kvalitets-sikre kursene.

Ny samarbeidsavtale

Leverandørforeningen for Helsesektoren (LHF), en bransjeforening for leverandører av medisinsk utstyr, har henvendt seg til Legeforeningen og bedt om at det inngås en samarbeidsavtale mellom foreningen og Legeforeningen. Sentralstyret vedtok å forhandle med foreningen i et forsøk på å få til en samarbeidsavtale mellom dem og Legeforeningen. Resultatet forelegges sentralstyret etter at det er innhentet kommentarer til forslaget fra enkelte spesialforeninger. Vedtaket ble fattet mot én stemme.

Landsstyresak: Debatt om aktuelle temaer

Sentralstyret vedtok at følgende tema tas opp til debatt under prinsipp- og handlingsprogrammet på landsstyremøtet i Tromsø 2002: Legeforeningens, dens organisasjonsledds og medlemmers forhold til og samarbeid med legemiddelindustrien.

Landsstyresak: landsstyremøtet 2002

Marta Ebbing og Bjørn Martin Aasen foreslås som dirigenter for landsstyremøtet 2002. Sentralstyret foreslo også mindre endringer i forretningsorden for landsstyremøtet 2002.

Forslag til saksliste for landsstyremøtet 2002

Sentralstyret vedtok å fremme følgende forslag til saksliste overfor landsstyremøtet juni 2002:

Konstituering av møtet

 • Sak 1 Godkjenning av innkallingen

 • Sak 2 Valg av dirigentskap

 • Sak 3 Forslag til forretningsorden

 • Sak 4 Valg av tellekomité

 • Sak 5 Saksliste for landsstyremøtet

 • Helsepolitikk

 • Sak 6 Helsepolitisk tema

 • Legeforeningens organisasjon

 • Sak 7 Sentralstyrets melding om Den norske lægeforenings virksomhet fra 1.7. 2001 til 31.12. 2001.

 • Sak 8 Debatt om aktuelle temaer i relasjon til prinsipp- og arbeidsprogrammet 2002–03

 • Sak 8 b Legeforeningens, dens organisasjonsledds og medlemmers forhold til og samarbeid med legemiddelindustrien

 • Sak 9 Delinnstilling fra Prosjektutvalget

 • Sak 10 Progresjonsrapport fra Organisasjonsutvalget

 • Sak 11 Forslag til endring av Legeforeningens lover

 • Sak 12 Forslag til endring av bestemmelser i etiske regler for leger

 • Utdanningssaker

 • Sak 13 Forslag til endring av spesialistregler m.v.

 • Sak 13.1. Forslag om endring av de generelle spesialistregler, krav til deltakelse i alt forefallende arbeid, vakttjeneste, legevakt

 • Sak 13.2 Forslag om opprettelse av grenspesialitet i gynekologisk onkologi

 • Sak 13.3 Forslag om endring av spesialistreglene i samfunnsmedisin

 • Sak 13.4 Tidspunkt for ikrafttreden av nye/endrede spesialistregler

 • Regnskap og budsjett

 • Sak 14 Godkjenning av regnskaper for 2001

 • Sak 15 Regnskaper for 2001 til landsstyrets orientering

 • Sak 16 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2001

 • Sak 17 Budsjett for Den norske lægeforening 2003

Sentralstyret vedtok dessuten å gi Norske leger mot atomvåpen adgang til å gi landsstyremøtet en orientering om sin virksomhet i anledning organisasjonens 20-årsjubileum.

Hovedtariffoppgjøret per 1.5. 2002

Sentralstyret vedtok å godkjenne oversendte krav fra Legeforeningen til Akademikerne Stat og Akademikerne Kommune for hovedtariffoppgjøret per 1.5. 2002 i staten med mindre endringer. Krav til eventuelle sentrale justeringsforhandlinger vil bli oversendt Akademikerne på et senere tidspunkt.

Krav til Akademikerne Helse og NAVO

Forhandlingene i NAVO starter opp 9.4. 2002, hvor det skal forhandles om overenskomstens del A1 med Akademikerne Helse som arbeidstakerpart. Forhandlingene om overenskomstens del A2 forventes å starte opp medio april med Legeforeningen som forhandlingspart. De lokale forhandlingene om B-delen vil starte opp så snart A2-forhandlingene er avsluttet.

Det har vært nedsatt et partssammensatt utvalg som har vurdert hvilke elementer som skal inngå i de sentrale delene av overenskomsten for helseforetakene. Utvalget hadde sitt siste møte 11.3. 2002, og hadde i et oppsummeringsreferat gjort rede for arbeidet så langt. Forhandlingsdelegasjonen hadde på bakgrunn av det partssammensatte utvalgets arbeid og interne vurderinger foreslått en innstilling til sentralstyret hvor det ble gitt et første utkast til overenskomsten del A1. Utkastet er oversendt Akademikerne med forbehold om sentralstyrets godkjenning. Forhandlingsdelegasjonen vil arbeide videre med forslag til hvilke temaer som bør reguleres i overenskomstens del A2 og B samt forslag til nytt lønnssystem. Det er nødvendig med et ekstraordinært sentralstyremøte for å behandle dette før oppstart av forhandlingene i NAVO medio april.

Sentralstyret vedtok å gi sin generelle tilslutning til utkast til overenskomstens del A1 for NAVO–Helse. Det må tas forbehold om ytterligere supplement og justeringer/presiseringer. Hvilke reguleringstemaer som skal tas i overenskomstens øvrige deler samt utgangspunkt for de kommende forhandlinger med NAVO, ble behandlet på et ekstraordinært sentralstyremøte 10.4.

Lovendringer for å forebygge og avdekke trygdemisbruk

Sentralstyret drøftet høringsnotat fra Sosialdepartementet med forslag om lovendringer for å forebygge og avdekke trygdemisbruk. Sentralstyret støtter arbeidet mot trygdemisbruk, men fant det påkrevd å reise innvendinger mot tre av forslagene i høringsnotatet: unntak fra taushetsplikt for å gi opplysninger til trygden av eget tiltak hvor det er mistanke om straffbart trygdemisbruk, adgang til å frata refusjonsrett på bakgrunn av utstedelse av legeerklæringer som kan misbrukes, samt en overføring av kompetansen i saker om tap av refusjonsrett fra departementet til Rikstrygdeverket.

Sentralstyret vedtok å sende høringssvaret til Sosialdepartementet.

Prolongasjon av avtale om stillingsstruktur for leger

Etter diverse møter mellom Legeforeningen og Helsedepartementet samt NAVO, hadde det oppstått spørsmål om stillingsstrukturavtalen burde prolongeres utover utløpet per 31.3. 2002. Sekretariatet hadde utarbeidet et notat om spørsmålet med en redegjørelse for konsekvenser av at stillingsstrukturavtalen opphører. Sentralstyret vedtok å prolongere stillingsstrukturavtalen til 30.4. 2002.

Den norske lægeforenings budsjett for 2003

Forslag til budsjett for Den norske lægeforening for 2003 skal legges frem på landsstyremøtet 5.–7.6. 2002. På grunn av frister med hensyn til utsending av landsstyredokumenter må derfor sentralstyrets forslag til budsjett sluttbehandles på sentralstyrets møte 25.4. Utarbeiding og godkjenning av budsjett for 2003 i første halvår 2002 medfører større usikkerhet i budsjettprosessen enn det som har vært tilfelle de siste årene.

Sentralstyrets vedtok at budsjettforslag for 2003, som legges frem for landsstyret i juni 2002, utarbeides på et aggregert nivå. Fastsetting av et operasjonelt budsjett gjøres av sentralstyret høsten 2002 på grunnlag av landsstyrets vedtak. Budsjettforslaget som legges frem for landsstyret baseres på dagens praksis med hensyn til prissetting av tjenester som ytes fra hovedforeningen til yrkesforeningene. Budsjettmessige justeringer i forholdet mellom hovedforeningen og de respektive yrkesforeningene som følge av ny prismodell, utsettes til høsten. Sekretariatet forutsettes å forbedre det tallmessige styringsgrunnlag for sentralstyrets budsjettarbeid.

Søknad fra Ylf om midler til møtevirksomhet

Sentralstyret vedtok å gi Yngre legers forening en ekstrabevilgning på inntil kr 150 000 til dekning av kostnader i forbindelse med møte om sykehusreformen for Legeforeningens hovedtillitsvalgte for underordnede leger. Beløpet utbetales på grunnlag av dokumenterte kostnader og bevilgningen belastes sentralstyrets fullmakt vedrørende tiltak i forbindelse med sykehusreformen.

Generalforsamling for Christiania Torv AS

Generalforsamling i Christiania Torv AS vil bli avviklet i løpet av våren. På denne skal årsberetning og regnskap for 2001 fastsettes, samt at det skal velges nye styremedlemmer for en toårsperiode. Sentralstyret vedtok å gi generalsekretær Magne Nylenna fullmakt til å representere Den norske lægeforening i generalforsamlingen for Christiania Torv AS.

Yngve Mikkelsen og Kåre Løvstakken utpekes som representanter i selskapets styre.

IT-løsninger for legekontor

Fra Sosial- og helsedirektoratet hadde Legeforeningen mottatt anmodning om at foreningen søkte Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) om midler til gjennomføring av et forprosjekt med sikte på å utvikle IT-løsninger for effektiv informasjonsutveksling mellom legekontor og andre aktører i helsesektoren. Søkelyset skal være rettet mot IT og kommunikasjonsløsninger for lege i egen praksis.

Sentralstyret vedtok å gi sin tilslutning til at Legeforeningen går inn i forprosjektet som er skissert fra Sosial- og helsedirektoratet. Legeforeningen er villig til å påta seg styrings- og ledelsesansvar også for et senere hovedprosjekt, men gjennomføring av dette vil være avhengig av at prosjektet kan oppnå finansiering fra aktører utenfor Legeforeningen. Direkte utgift i prosjektet, kr 266 000, belastes konto for utredningsformål.

Forbud mot terapeutisk kloning m.m.

Fra Helsedepartementet hadde Legeforeningen fått oversendt høringsnotat om forbud mot terapeutisk kloning m.m. Departementet foreslo i høringsnotatet å forby terapeutisk kloning og å opprettholde dagens forbud mot forskning på befruktede egg, samt å presisere at forbudet også skal gjelde forskning på cellelinjer som er etablert ut fra celler hentet fra befruktede egg.

Høringsnotatet var sendt på høring til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, og de var i hovedsak enige om å tillate forskning på overtallige befruktede egg, men gikk imot adgang til terapeutisk kloning. Dette ble også fremhevet i utkast til høringsuttalelse. Legeforeningen vedtok å støtte departementets syn ved ikke å tillate av terapeutisk kloning for å utvikle stamceller. Når det gjelder forskning på overtallige befruktede egg, vil Legeforeningen gi anledning til det, under nøye kontrollerte betingelser, og går således imot departementets forslag.

Utkast til høringsuttalelse oversendes Helsedepartementet.

Medisinsk-teknisk utviklingsutvalg

Sentralstyret vedtok at det for inneværende sentralstyreperiode oppnevnes et utvalg som skal vurdere konsekvensene for medisinsk praksis av den medisinsk-teknologiske utvikling, særlig med hensyn på etiske problemstillinger.

Utvalget oppnevnes etter innhenting av forslag fra berørte organer i Legeforeningen. Utvalget kan innhente ekstern kompetanse ved behov for å skaffe seg oversikt over utviklingen. Generalsekretæren utpeker sekretær for utvalget.

Utgifter knyttet til utvalgets arbeid belastes posten for utredningsformål.

Anbefalte artikler