Endring av spesialistreglene

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Endring av spesialistreglene i nevrologi

1 4 1/2 års tjeneste ved nevrologisk avdeling. Minimum 3 1/2 års tjeneste skal være ved nevrologisk avdeling (sengepost/poliklinikk). Inntil ett år kan erstattes av:

 • a) forskningstjeneste eller

 • b) tjeneste ved relevant klinisk avdeling, relevant medisinsk sykehuslaboratorium eller tjeneste ved ett eller flere av avdelingens/sykehusets nevromedisinske spesiallaboratorier (inkl. laboratorium for klinisk nevrofysiologi) eller

 • c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

2 1/2 års tjeneste ved nevrokirurgisk avdeling.

Fra 1.1. 2004 kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning attestasjonsskjema for utførte ferdigheter.

Kursutdanning

200 timer kurs, herav følgende obligatoriske:

 • 1 Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon (ca. 25 t.)

 • 2 Nevrokjemi og klinisk nevrofarmakologi (ca. 25 t.)

 • 3 Basal og klinisk nevrofysiologi (ca. 25 t.)

 • 4 Nevroimmunologi og molekylær genbiologi (ca. 15 t.)

 • 5 Juridiske og trygdemessige aspekter ved nevrologi (ca. 15 t.)

 • 6 Hjernens blod- og væskesirkulasjon (ca. 15 t.)

Av de resterende timer må minimum seks kurs tas fra seks forskjellige av de følgende 12 emneområder:

 • 1 Cerebrovaskulære sykdommer

 • 2 Epilepsi

 • 3 Nevrotraumatologi og rehabilitering

 • 4 Demyeliniserende sykdommer/infeksjoner

 • 5 Basalgangliesykdommer/ataksier

 • 6 Nevromuskulære sykdommer

 • 7 Demens/nevropsykologi

 • 8 Autonome forstyrrelser/nevrourologi og seksuelle funksjonsforstyrrelser/nevroendokrinologi

 • 9 Smerte/hodepine

 • 10 Nevropatologi/nevroonkologi

 • 11 Nevrootologi/nevrooftalmologi

 • 12 Nevrotoksikologi

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknad til punkt 1a): Med forskningstjeneste menes lønnet eller stipendfinansiert forskningstjeneste eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. Forskningstjenesten vil gi tellende tjenestetid i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid (rapport, oppgave, artikkel, avhandling eller liknende). Forskningstjeneste som er gjennomført før autorisasjon eller embetseksamen, må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, hovedfag, mastergrad eller liknende), og det er kun tid brukt til forskningskomponenten i graden (dvs. avhandlingen eller oppgaven) som vil telle. Norsk medisinsk doktorgrad teller som ett års forskningstjeneste uavhengig av tjenestetid.

Merknad til punkt 1b): Med relevant klinisk avdeling under pkt. b menes avdeling for barnesykdommer, epilepsi, fysikalsk medisin, indremedisin, nevrokirurgi, psykiatri, revmatologi, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer, eller sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, og med relevant laboratorium menes laboratorium for klinisk nevrofysiologi eller nevropatologi.

Med relevant medisinsk sykehuslaboratorium under reglenes pkt. b. menes institusjon for medisinsk genetikk, laboratorium for klinisk kjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, mikrobiologi, nukleærmedisin, hormon/isotoplaboratorium, vevstypelaboratorium, nevrokjemi, endokrinologi, nevromedisinske spesiallaboratorier (inkl. laboratorium for klinisk nevrofysiologi).

Ikrafttreden umiddelbart.

Endring av spesialistreglene i ortopedisk kirurgi

1 4 1/2 års tjeneste i ortopedisk kirurgi. Minimum to år av tjenesten skal utføres ved avdeling hvor det drives utstrakt skadebehandling. Inntil ett år kan erstattes av:

 • a) forskningstjeneste eller

 • b) tjeneste i relevante spesialiteter eller

 • c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin

 • 2 To års tjeneste i generell kirurgi. Søknaden skal vedlegges skjema med oversikt over utførte operasjoner. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslister.

Kursutdanning

250 timer hvorav:

 • a 90 timer i pre-, per- og postoperativ behandling, operativ bruddbehandling og kirurgisk teknikk. I tillegg to obligatoriske grunnkurs fra den generelle kirurgi: Karkirurgi (15 timer) og nevrokirurgi (ca. 12 timer).

 • b Ca. 135 timer ortopediske spesialkurs, herav må minimum sju av følgende ti emneområder gjennomføres:

  • 1 Overekstremiteter – underarm og hånd

  • 2 Knær

  • 3 Rygg (spesielt frakturer og skolioser)

  • 4 Barneortopedi/inkl. nevroortopedi

  • 5 Revmakirurgi

  • 6 Tumorer/infeksjoner

  • 7 Amputasjoner/ortoser/proteser

  • 8 Bruddbehandling – trinn II

  • 9 Hoftekirurgi og implantatlære

  • 10 Idrettsmedisinsk kurs for ortopeder

Eventuelt eliminert emneområde må dekkes ved tjenestegjøring i avdelinger hvor det gis spesiell innføring i disse emnene. Dette må dokumenteres særskilt i attest fra overlegen ved avdelingen hvor tjenesten har funnet sted.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknad til punkt 1a): Med forskningstjeneste menes lønnet eller stipendfinansiert forskningstjeneste eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. Forskningstjenesten vil gi tellende tjenestetid i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid (rapport, oppgave, artikkel, avhandling eller liknende). Forskningstjeneste som er gjennomført før autorisasjon eller embetseksamen, må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, hovedfag, mastergrad eller liknende), og det er kun tid brukt til forskningskomponenten i graden (dvs. avhandlingen eller oppgaven) som vil telle. Norsk medisinsk doktorgrad teller som ett års forskningstjeneste uavhengig av tjenestetid.

Merknad til punkt 1b): Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, generell kirurgi inkl. de kirurgiske grenspesialiteter, nevrokirurgi, nevrologi, plastikkirurgi, radiologi, revmatologi.

Merknad til punkt 2: For den generell kirurgiske tjenesten under punkt 2 forutsettes det vakttjeneste ved avdelingen slik at kandidaten primært kan dekke den akuttkirurgiske beredskap. Dette skal dokumenteres særskilt i attesten fra avdelingsoverlegen.

Ikrafttreden umiddelbart.

Endring av spesialistreglene i øyesykdommer

 • 1 Fem års tjeneste ved øyeavdeling. Inntil ett år kan erstattes av enten:

  • a) forskningstjeneste eller

  • b) tjeneste i relevante spesialiteter eller

  • c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Søknad om spesialistgodkjenning i øyesykdommer skal være vedlagt utfylt sjekkliste.

Kursutdanning

140 timer, herunder sju beståtte obligatoriske kurs i følgende emner:

 1. – Optikk og refraksjon

 2. – Pediatrisk oftalmologi, strabisme

 3. – Øyets omgivelser, conjunctiva, tåreapparatet, cornea, linse

 4. – Uvea, sclera

 5. – Retina

 6. – Glaukom

 7. – Nevrooftalmologi, orbita

De obligatoriske kursene kan avsluttes med skriftlig prøve som bedømmes bestått/ikke bestått. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Merknad til punkt 1a): Med forskningstjeneste menes lønnet eller stipendfinansiert forskningstjeneste eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. Forskningstjenesten vil gi tellende tjenestetid i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må dokumenteres med veiledererklæring og et vitenskapelig arbeid (rapport, oppgave, artikkel, avhandling eller liknende). Forskningstjeneste som er gjennomført før autorisasjon eller embetseksamen, må ha ført frem til en akademisk grad (doktorgrad, hovedfag, mastergrad eller liknende), og det er kun tid brukt til forskningskomponenten i graden (dvs. avhandlingen eller oppgaven) som vil telle. Norsk medisinsk doktorgrad teller som ett års forskningstjeneste uavhengig av tjenestetid.

Merknad til punkt b): Med tjeneste i relevante spesialiteter menes nevrologi, nevrokirurgi, plastikkirurgi, nevroradiologi, øre-nese-halssykdommer.

Ikrafttreden umiddelbart.

Navn på spesialiteten klinisk kjemi endres til medisinsk biokjemi

Helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens landsstyres innstilling, bestemt at navnet på spesialiteten klinisk kjemi endres til medisinsk biokjemi.

Ikrafttreden umiddelbart.

Anbefalte artikler