Årsmelding for turnusrådet

Olav Thorsen Om forfatteren
Artikkel

Turnusrådet skal være Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten for medisinske kandidater. Rådet skal belyse og drøfte alle sider ved turnustjenestens faglige og sosiale innhold, og bidra til at Legeforeningens kompetanse i disse spørsmål styrkes. Turnusrådet skal medvirke til at turnusleger gjennom supervisjon og veiledning får den utdanning som er nødvendig for at turnustjenesten skal få det faglige innhold som kreves. Dette skal skje gjennom samarbeid med de instanser som deltar i utdanningen av turnusleger, og via kollegiale tiltak innen foreningens organisasjon. Turnusrådet skal medvirke til at sosiale eller kollegiale forhold ikke er til hinder for en faglig høyverdig turnustjeneste og gjøre Legeforeningen oppmerksom på problemer i denne sammenheng.

Hensikten med turnusrådets arbeid er å bidra til en allmenn informasjon og prinsipiell diskusjon om turnustjenesten, og å bidra til at Legeforeningen har et godt grunnlag for sine standpunkt og videre innsats vedrørende turnustjenesten.

Turnusrådet har de siste to årene vært spesielt opptatt av problemene i forbindelse med de stadig voksende turnuslegekullene og den manglende forutsigbarheten i systemet for oppretting av turnusplasser og fordelingen av turnusleger til plassene. Turnustjenesten er viktig og må styrkes. Den skal innebære legearbeid under ekstra god veiledning og supervisjon, slik at de unge legene lærer å ta ansvar.

Den store økningen av antall medisinske kandidater som melder seg til turnustjeneste i Norge, har gitt helsemyndighetene økende problemer med å skaffe tilstrekkelig mange turnusplasser. I løpet av 2001 er det fremskaffet 653 plasser til turnusleger i sykehus. Ifølge Legeforeningens kapasitetsundersøkelse for turnustjenesten er dette det antall turnusplasser som det er mulig å opprettholde, gitt at de faglige kravene til turnustjenesten skal kunne innfris.

Høsten 2002 skal 350 nye kandidater ut i turnustjeneste i sykehus. På grunn av begrensninger i antall turnusplasser har dette ført til at det for høsten 2002 står ca. 25 turnusleger på vent. Disse er etter den nye forskriften garantert en maksimal ventetid på et halvt år. Turnusrådet ser det som grunnleggende at turnustjenesten får en kontinuerlig systematisk faglig oppfølging. Legeforeningen venter fortsatt på at det nye Helsedepartementet skal bestemme seg for hvordan en slik oppfølging skal foregå. Turnusrådet tviler på om det finnes andre aktører enn Legeforeningen som kan utføre denne oppgaven på en tilfredsstillende måte.

Turnusrådet har fulgt arbeidet med den nye turnusforskriften, som trådte i kraft 1.1. 2002. Dessverre definerer denne ikke retten og plikten til turnustjeneste for leger, slik Legeforeningen hadde ønsket. Den hjemler heller ikke effektive sanksjoner overfor turnusplasser som ikke fyller vilkårene for slik turnustjeneste.

Turnusrådet har også behandlet problemet omkring uegnethet blant turnusleger. Dette er sannsynlig et lite problem av omfang, men uegnede leger er likevel et betydelig problem for dem det virkelig gjelder, nemlig pasientene. Dette problemet er heller ikke tilfredsstillende ivaretatt i den nye forskriften, og det synes som om vi vil måtte arbeide videre med denne problemstillingen.

For nærmere informasjon om turnusrådet og hvordan vi kan kontaktes, les mer på: www.legeforeningen.no

Turnusrådet 1.7. 2001–28.2. 2002

Fast representant

Personlig vararepresentant

Leder

 1.7. 2001–25.8. 2001

Marta Ebbing

 26.8. 2001–28.2. 2002

Olav Thorsen

Aplf

Olav Thorsen

Unni Aanes

Sekretariatet

Åse Brinchmann-Hansen

Nmf

Mona Fenstad (2000)

Per Henrik Ransborg

Øyvind Østerås (2001)

Synne Torkildsen

Of

Tor Steinar Raugstad

Fred Mürer

OLL

Mona Søndenå

Reidar Høifødt

Ylf

Bente Kristin Johansen

Anne Mørch Larsen

Ylfs yngste

Jana Midelfart

Kjartan Stormark

Ylfs sekretariat

Bjørn Ove Kvavik

Aina Nyborg

De medisinske fakulteter

Vinjar Fønnebø

Per Omvik

Anbefalte artikler