Årets tariffoppgjør viktig for Akademikerne

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Akademikerne Stat

Akademikerne Stat ønsker en stor lokal pott og at tillegg på tabellen gis som prosentvise tillegg. Arbeidsgiverne er opptatt av at offentlig sektor skal besitte høy kompetanse. Dette er særlig viktig med hensyn til de utfordringer som offentlig sektor står overfor med hensyn til omstilling, desentralisering og delegering.

– Skal man få til endringer, må lønns- og personalpolitikken avspeile en vilje til å videreføre og øke offentlig sektors kompetanse på viktige samfunnsområder, mener generalsekretær Kari Kjenndalen i Forskerforbundet. Hun leder Akademikerne Stat som forhandler for 28 000 medlemmer, hvorav 804 er legemedlemmer.

Sentrale aktører i lønnsoppgjøret: Øyvind Sæbø (f.v.), Per Kristian Sundnes, Kari Kjenndalen, Ole Jacob Knudsen og Hans Petter Aarseth. Foto E.J. Andersen

Akademikerne Kommune

Leder av Akademikerne Kommune er Hans Petter Aarseth, tidligere president i Legeforeningen. Akademikerne Kommune er blitt betydelig mindre etter at Akademikerne Helse ble opprettet. Et partssammensatt utvalg mellom KS (Kommunenes Sentralforbund) og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor har i sluttrapporten konkludert med interessante synspunkter. Disse er bl.a. at det felles offentlige regulativet opphører, hovedlønnstabellen fjernes og at det innføres årslønnsbetegnelse i kroner og øre. Likeså fjernes lønnsrammen og lønnsstrukturer. I kommunal sektor er det foreslått at lønnsmassen deles i to hvor noen stillingskategorier, bl.a. turnusleger og assistentleger, får sin grunnlønn fastsatt sentralt og andre tillegg lokalt. Andre stillinger vil få all sin lønnsfastsettelse lokalt.

I et slikt system ser man for seg at lønnstvister løses lokalt ved nemnd, voldgift eller liknende. Det er interessant at skissen som er blitt presentert på Kommunenes Sentralforbunds medlemskonferanser rundt om i landet, er godt mottatt lokalt. Aftenposten hadde nylig et oppslag hvor det var bare ett fylke som hadde andre prioriteringer.

– KS-medlemmene vil ha økt lokal lønnsdannelse og prosentvise tillegg. Faktisk er det hele seks fylker i KS som vil vurdere å ta en konflikt, dersom det ikke blir lokal lønnsdannelse. Innenfor KS-området har akademikere hatt en mindrelønnsutvikling på 0,8 %. Denne må lukkes ved årets oppgjør, sier Hans Petter Aarseth, leder i Akademikerne Kommune.

Akademikerne Oslo kommune

Leder av Akademikerne i Oslo kommune er Ole Jacob Knudsen fra Norske Siviløkonomers Forening. Også i Oslo kommune vil Akademikerne satse på å få en stor lokal pott, anledning til systemendringer og at det blir gitt prosentvise tillegg.

Akademikerne Helse

Akademikerne Helse skal inn i sitt første hovedoppgjør. Hovedmålsettingen er å få til et nytt system for forhandlinger, hvor ansvar, kompetanse og innsats vil være grunnlaget for å fastsettes legenes lønn. I de sentrale forhandlingene mellom Akademikerne Helse og NAVO vil generelle forhold bli regulert, f.eks. å sikre finansiering av opplærings- og utviklingstiltak (OU-ordning), regulering og sikring av pensjonsrettigheter, etc. På neste forhandlingsnivå vil man fremforhandle avtaler om særlige forhold som gjelder legene. Eksempler på dette kan være minstelønn for assistentleger, turnusleger, m.m. Forhandlinger om kroner og øre for øvrig kommer lokalt i det enkelte foretak.

Legeforeningens tillitsvalgte vil bli innkalt til møter og Legeforeningen vil i utstrakt grad bistå tillitsvalgte lokalt i disse forhandlingene. Forhandlingene lokalt påregnes å starte opp primo mai. Akademikerne Helse ledes av Legeforeningens forhandlingssjef, Øyvind Sæbø. Akademikerne Helse forhandler for 10 000 akademikermedlemmer, hvorav Legeforeningen er den største med ca. 80 % av medlemmene.

Anbefalte artikler