Vaskulær ultralyd

Artikkel

Målgruppen er leger som arbeider innenfor fagfeltet vaskulære sykdommer. Forløperen til denne boken er et kurs i ultralyd på et møte i 1996 hvor man rettet søkelyset mot hvilke bildemodaliteter man skal velge ved vaskulære lidelser.

Denne utgivelsen skal være en oppdatering, og tar sikte på å vise hvor vaskulær ultralyd står i dag. Boken er ikke ment som en uttømmende lærebok, men fokuserer på dagligdagse kliniske problemstillinger. Boken er i A4-paperbackformat, har pen layout og mange gode illustrasjoner. Det oppdages kun én skrivefeil og én feilplassering av et bilde.

Boken er delt inn i sju kapitler etter klinisk struktur. Innledende tema om palpabel tumor i abdomen tar kun for seg ultralyd med B-mode-teknikk. Deretter kommer hovedtemaene. Renovaskulær hypertensjon og nyrearteriestenose, deretter TIA og slag som følge av carotisstenose. I to kapitler tar man for seg hevelse i over- og underekstremiteter med hovedvekt på dyp venetrombose. Klaudikasjon pga. arteriell iskemi og pseudoaneurisme i lysken etter arteriekateterisering avslutter boken.

Det er en meget god gjennomgang av ultralydtemaene. Den praktiske delen av undersøkelsen er viet rikelig plass. Fordeler og begrensninger er vektet bra.

Differensialdiagnoser og fallgruver har fått en naturlig plass. Man omtaler ikke hvilken rolle ultralyd bør ha i oppfølging og kontroll av stentbehandlede kar. Som nytt alternativ til kompresjonsbehandling av pseudoaneurismer, nevnes heller ikke ultralydveiledet injeksjon av trombin.

I hvert kapittel diskuterer man hvilken plass ultralyd bør ha i forhold til andre modaliteter, spesielt CT- og MR-angiografi. Tekniske fremskritt skjer med rivende fart innenfor disse modalitetene og en sammenlikning er derfor vanskelig. Kontrastforsterket MRA og multislice-CTA blir ikke omtalt.

Boken vil være nyttig for avdelinger som driver opplæring i vaskulær ultralyd og arbeider med protokoller for radiologiske utredninger. Vi hilser boken spesielt velkommen fordi den forsøker å belyse ultralyds relative betydning i utredning av vaskulære sykdommer.

Anders Drolsum

Hjerte-Karradiologisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler