Solid om kirurgi

Artikkel

Første utgave av dette verket kom i 1993, andre i 1997 og denne tredje utgaven er utgitt i 2001. Målsettingen har vært å kombinere grunnleggende emner som cellebiologi, inflammasjon og immunologi med en klinisk fremstilling av kirurgi inndelt etter organsystem. Det er et omfattende arbeid som er lagt ned i boken. Boken er utstyrt med over 2 000 illustrasjoner og inneholder 16 sider fargeplansjer. Informasjon er oppsummert i rundt 500 tabeller og flytdiagrammer.

Boken er organisert i 107 kapitler, gruppert i to hoveddeler. De første 17 kapitlene og 600 sidene i boken er samlet under overskriften Scientific principles , og tar for seg emner som ernæring, hemostase, inflammasjon, traumer, brannskader og tumorbiologi. I denne delen inngår også et kapittel om transplantasjonsimmunologi og en rikt illustrert praktisk gjennomføring av organtransplantasjon av organer over og under diafragma.

Bokens andre hoveddel, med overskriften Surgical practice, er organisert i seksjoner rundt de ulike organsystemene. Selv om det er et kapittel om traumatologi og ortopedisk kirurgi er det først og fremst bløtdelskirurgi som omtales. Seksjonene som omhandler de ulike organer i gastrointestinaltractus innledes med egne kapitler som dekker anatomi, fysiologi og biokjemi, mens dette omtales mer kortfattet for andre organsystemer. Operasjonsteknikk illustreres av gode strektegninger og bilder. Illustrasjonene er konsistente og informative. Utredning og behandlingsalternativer er ofte oppsummert i flytdiagrammer. Hvert kapittel er etterfulgt av en referanseliste med alt fra noen få til flere hundre referanser. Med enkelte unntak er disse referert til i fortløpende tekst.

Boken er skrevet av 203 amerikanske forfattere. De fleste av forfatterne er kirurger, men også molekylærbiologer, fysiologer, dermatologer, patologer, anestesiologer, indremedisinere og radiologer er representert. Det har vært et uttalt mål for redaktørene å trekke inn yngre forfattere som er aktive innen sitt fagfelt. Det store antall forfattere og deres forskjellige bakgrunn gjør at fremstillingene i de ulike kapitlene nødvendigvis vil variere noe. Boken fremstår som en samling av mye og til dels detaljert kunnskap. Mange av problemstillingene som omtales hører hjemme i de kirurgiske subspesialiteter. Boken vil nok kunne oppfattes som tung og vanskelig å orientere seg i for en nybegynner.

Jeg tror at boken er egnet som oppslagsverk for den litt mer erfarne kirurg, og ikke fullt så egnet som lærebok i kirurgi for medisinstudenter. Det er fristende å trekke paralleller til Kirurgisk kompendium , som med sin nærmest identiske tematiske organisering, relativt store antall forfattere og sine 2 283 sider på mange måter er sammenliknbar med denne boken, men som nok er lettere tilgjengelig for den spesielt interesserte medisinstudent eller unge assistentlege. Surgery: Scientific principles and practice har et tematisk imponerende omfang og en dybde som gjør at enhver kirurg sannsynligvis vil finne temaer som kan interessere, presentert i en rikt illustrert, ryddig og oversiktlig ramme.

Lars Frich

Kirurgisk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler