Papirløst journalsystem

Artikkel

Forfatteren er en erfaren engelsk allmennpraktiker med utdanning og praksis i medisinsk informatikk.

Boken henvender seg til allmennpraktikere som skal implementere datamaskinbasert journalsystem i sin praksis, oppgradere eksisterende løsning eller skifte til et nytt system. Boken er bygd opp med et analysekart hvor leseren kan ta utgangspunkt i eget kunnskapsnivå, erfaringsgrad eller aktuelle behov og deretter finne frem til en rasjonell måte å lese på.

Dette er en meget ryddig bok som strukturert samler kunnskap og erfaring omkring elektronisk pasientjournal på en elegant måte. Den er dagsaktuell og jeg vil mene at alle norske allmennpraktikere, og sikkert også andre leger, helsepersonell og helseadministratorer, vil ha utbytte av denne boken.

Eksemplene, øvelser og analyser er selvfølgelig preget av det engelske helsesystem, men det meste av materialet i boken er appliserbart også på norske forhold.

Norske allmennpraktikere som har hatt elektronisk pasientjournal i mange år kunne ha vært spart for mye grubling, arbeid og tabber dersom de hadde hatt en veileder som Going paperless som planleggingsstøtte.

Nå er den her, og vil være til nytte også når vi tar spranget over i mer utstrakt samarbeid knyttet opp mot systemer med elektronisk pasientjournal i annenlinjetjenesten.

Boken er praktisk anlagt og gir råd om å finne frem til gode løsninger og hvordan utnytte EDB-systemene optimalt. Den er lettlest og inndelt i en første del som omhandler valg av system. Del to handler om å få bort papirene, dataregistreing, datakvalitet og problemer. Del tre tar for seg fordeler med elektronisk pasientjournal i primærhelsetjenesten, behov for bakgrunnskunnskap, opplæring, oversikt over aktuelle løsninger og relevante spørsmål til utstyrs- og programselgere.

Anbefales !

John Leer

Legesenteret i Florvåg

Florvåg

Anbefalte artikler