Møte mellom kulturer i helsevesenet

Artikkel

”Mødet med de etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen giver ofte anledning til frustrasjon, vrede og afmagt hos sundhedsarbejderen. En afmagt, som ofte fører til, at fordommene om de andre kommer til at stå foran fagligheden.” Slik innledes denne danske boken og setter derved fingeren på et problem som fortjener stor oppmerksomhet.

Boken består av 11 selvstendige kapitler skrevet av ni forfattere med forskjellig bakgrunn. Den henvender seg til helsearbeidere med et behandlerforhold til mennesker fra andre kulturer. Målet er å øke forståelsen for hva som utspiller seg i vårt møte med personer med annen etnisk bakgrunn enn vår egen, og å bidra til å gjøre disse møtene mer utbytterike.

En forutsetning for å lykkes som behandler er å strebe etter forståelse for den fremmedes kultur og forventninger til helsevesenet. De fleste av oss har mangelfull kunnskap og rikelig med stereotypier om ”innvandrere”. Målet er å skape bevissthet om dette gjennom økt refleksjon rundt de sosiokulturelle forskjellene. For å lykkes i å bryte ned stereotypier og fordommer, oppfordres leseren til å innta en kulturrelativistisk holdning, dvs. å ta et oppgjør med opplevelsen av at vi besitter ”sannheten” i vår kultur. Boken fremhever at likeverd i møtet best oppnås gjennom en dialogisk kommunikasjon. Boken kunne med fordel gitt noe mer praktisk veiledning i hvordan denne kommunikasjonsformen kan beherskes. Den gir imidlertid nyttige og praktiske råd for bruk av tolk.

Boken er delt inn i to hoveddeler: en allmenn og en mer spesialisert del. Den første forklarer sentrale begreper som kultur, interkulturell kommunikasjon og helse- og sykdomsbegreper. Den andre delen går mer konkret inn på områder som kropp og seksualitet, flyktningers psykiske helse og problemene til torturrammede familier. De danske forholdene kan stort sett greit overføres til norske. Kapitlene har jevnt over god kvalitet, selv om de spriker noe i form, og enkelte burde ha vært kortere. Det kunne med fordelha vært brukt flere kasuistikker for å illustrere hvordan det teoretiske stoffet kan nyttiggjøres i praktiske situasjoner.

Boken tar for seg et brennaktuelt tema som hittil har vært stemoderlig behandlet i vår hjemlige sfære. Den anbefales alle kolleger som et viktig tilskudd til den medisinske allmenndanning i et flerkulturelt Norge.

Tone Smith-Sivertsen

Seksjon for allmennmedisin

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler