Lærebok i alderspsykiatri

Artikkel

Dette er en praktisk behandlingsorientert lærebok i alderspsykiatri. Den er skrevet på et lettfattelig dansk med en tverrfaglig innfallsvinkel, og omhandler hele spektret av psykiske lidelser i alderdommen. Redaktører er Nils Christian Gulmann, lektor ved Århus universitet og administrerende overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling, mens psykolog Pia Fromholt, professor i humanistisk gerontologi, rakk å skrive kapitlet om gerontopsykologi før sin altfor tidlige død. En sosialrådgiver og to erfarne sykepleiere har skrevet om relevant lovgivning innenfor fagfeltet og omsorg og pleie av deprimerte og demente eldre.

Boken er bygd opp slik at de enkelte kapitler kan leses hver for seg, og den er også tenkt som et upretensiøst oppslagsverk. Forfatterne har lagt vekt på å unngå de mest interne fagtermer, uten å tynne ut fagspråket og begrepsapparatet. Emnene er behandlet så innlæringsvennlig som mulig, og boken er elegant og flytende i formen og lett å lese.

I boken beskrives på en god måte alderdomsbegrepet, det livslange utviklingsperspektiv og eksistensielle utfordringer. Det er lagt vekt på det som er spesielt for den alderspsykiatriske undersøkelse og observasjon. Beskrivelse av ulike lidelser, etikk og nødvendig arbeid med familier og nettverk er tatt med.

Forfatterne vektlegger nødvendigheten av at legen må samarbeide intenst med pleiepersonalet og tverrfaglige yrkesgrupper. Alderspsykiatri er et etterspurt fagfelt på det kommunale nivå, og har en viktig oppgave i innsamling av viten, formidling og undervisning, for å kunne være en god samarbeidspartner med den praktiserende lege. Syke eldre betraktes ofte feilaktig som uhelbredelige og uinteressante, og de har lav status i helse- og sykehusvesenet. En lege som arbeider med eldre opplever ofte gleden av å se bedring etter selv små og enkle intervensjoner.

Boken kan leses av mennesker med ulik bakgrunn som allmennleger, psykiatere, psykologer, medisinstudenter, sykepleiere og ansatte i primærhelsetjenesten. Den kan trygt anbefales og er et godt supplement til Knut Engedals norske lærebok i alderspsykiatri.

Kjell Martin Moksnes

Alderspsykiatrisk avdeling – Vardåsen

Psykiatrisk divisjon

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler