Kunnskapsbasert diagnostikk

Artikkel

Kunnskapsbasert medisin er til nå blitt dominert av behandlingsstudier hvor kritisk blikk er rettet mot effekten av ulike behandlinger. Det har vært mindre oppmerksomhet rettet mot kvaliteten av diagnostikk, selv om dette er akilleshælen i klinisk praksis. Det er derfor gledelig at Mark Ebell, redaktør av det velrenommerte amerikanske tidsskriftet Journal of Family Practice , har laget denne håndboken. Dette tidsskriftet har i mange år utgitt POEMs (Patient Oriented Evidence that Matters) som har knyttet sammen gode kliniske studier og klinisk praksis. Boken retter seg til klinikere både i og utenfor sykehus.

Innledningskapitlet gir en god innføring og flere praktiske verktøy i klinisk epidemiologisk tenkning. Boken er systematisk oppbygd med avsnitt som starter med et klinisk spørsmål som f.eks. Hva er sannsynligheten for gastrointestinal blødning hos kritisk syke pasienter? Hva er klinisk sannsynlighet for streptokokkhalsinfeksjon i allmennpraksis? Deretter refereres en eller flere kliniske studier egnet for å besvare spørsmålet med angivelse av populasjon/setting, størrelse, andel pasienter med sykdom, validering av studien, klinisk prediksjonsregel og avsluttende kommentarer.

Boken har 15 kapitler oppdelt etter organsystemer hvor 2 – 40 sentrale kliniske emner er omtalt. Med boken følger en CD-ROM som gir mulighet for å søke direkte på kliniske spørsmål og svar for 45 ulike tilstander innen 11 av kapitlene.

Boken fyller et klart behov fordi den er ett av de første forsøkene på å systematisere kunnskap om diagnostikk med utgangspunkt i kliniske situasjoner og med en referansestandard som er relevant. Denne typen kunnskap er mer relevant for klinisk praksis enn lærebøker fordi den kan være en direkte hjelp i et differensialdiagnostisk problem med utgangspunkt i en usikker klinisk problemstilling. De strenge metodiske kravene blir samtidig bokens svakhet fordi de begrenser de kliniske spørsmål som kan besvares, av den grunn at gode nok studier ikke finnes. Innenfor hvert kapittel er det kliniske spørsmål av interesse for både sykehusklinikere og allmennpraktikere, men mest med relevans for sykehuspraksis.

Denne boken bør finnes i ethvert sykehusbibliotek med CD-ROM tilgjengelig i mottakelsen, og bør inkorporeres ved alle de medisinske fakultetene. Den er også relevant for allmennpraksis.

Morten Lindbæk

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler