Intensivbehandling for kirurger og anestesiologer

Artikkel

Boken er skrevet av en kirurg og en anestesilege og gir et tofaglig syn på intensivbehandling, inkludert indikasjoner, behandlinger, medikamenter, spesielle tilstander og postoperative komplikasjoner. Intensivbehandling vektlegges til den engelske spesialisteksamen i kirurgi, og boken er en pensumbok. At intensivbehandling organiseres i egne avdelinger, fritar ikke kirurgene for kunnskap i praktisk patofysiologi. Mange pasienter krever spesiell oppfølging, om ikke nødvendigvis i en intensivavdeling.

Boken er kategorisk. Man kan være uenig i detaljer. Er mild hypotermi 28 eller 32 grader? Flail chest og lungekontusjon er i seg selv ikke indikasjon for respiratorbehandling. Intra aortaballongpumpe har flere indikasjoner enn septumruptur og akutt mitralinsuffisiens. Transøsofageal ekkodopplerundersøkelse er eneste forslag i diagnosen av torakal aortaskade. Ekstrakorporal sirkulasjon er ikke nevnt i behandlingen av svær lungesvikt, NO-behandling så vidt.

Avsnittet om skadegradering er forvirrende kortfattet og til dels feil. AIS er ikke summen av kvadratet av de tre høyeste ISS, men omvendt. Skåringssystemene for intensivbehandling kunne vært mer utfyllende.

Det er ført opp forslag til anbefalt videre lesing. Det er kryssreferanser til læreboken Clinical surgery in general , utgitt av The Royal College of Surgeons of England, og til tidsskriftet Surgery og noen andre kilder.

Organisasjon av intensivavdelingen vies plass. Det anbefales 6,5 sykepleierhjemler.

Indeksen bør gjøres fyldigere, da betegnelser som forekommer i teksten, ikke gjenfinnes. Eksakte oppskrifter kunne vært med når behandlingen først er nevnt. Det bør være tabeller over normalverdier og forkortelser. Illustrasjoner til praktiske prosedyrer vil gjøre boken mer fullstendig. Noen røntgenillustrasjoner kan sløyfes. Boken er heftet, men litt for stor for frakkelommen.

Men til tross for ovenstående, boken inneholder mye klokt og kan godt være avdelingens momentliste i intensivbehandling for kirurger og anestesileger i utdanning og annet spesialpersonale.

Johan Pillgram-Larsen

Thoraxkirurgisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler