Innføring i vitenskapelige artikler

Artikkel

Boken er skrevet for leger og andre helsearbeidere som ønsker å få en veiledning i hvordan man kan lese og forstå den kliniske forskningslitteraturen bedre.

Alle deler av en vitenskapelig artikkel har fått egne kapitler: fra en beskrivelse av forfatterne og introduksjon til diskusjon og konklusjon. Boken er inndelt i sju deler og 30 kapitler. Hele veien er det gitt eksempler fra vitenskapelige artikler for å forklare innholdet i teksten. Disse eksemplene er klinisk interessante og er med på å gjøre stoffet lettere tilgjengelig.

Boken beskriver oversiktlig hva man skal lete etter i de ulike delene av artiklene. Enda viktigere er det at man opplæres i kritisk lesing av vitenskapelige artikler. Forfatterne bruker mye plass til å forklare og diskutere de viktigste fallgruvene når man skal trekke slutninger fra epidemiologiske studier eller statistiske analyser. De mest brukte typer studier og data blir beskrevet, og de statistiske metoder som er mest brukt ved de ulike analysene blir forklart og drøftet. Det diskuteres også hvilke konklusjoner man kan trekke ut fra de ulike studiene. De vanligste statistiske og epidemiologiske termene blir beskrevet på en lett forståelig måte blant annet ved hjelp av eksempler.

Boken gir altså en lett forståelig og interessant veiledning i hvordan en bør lese vitenskapelige artikler. Eksemplene som blir brukt gjør boken mer interessant. For å gjøre teksten mer forståelig er det brukt få matematiske formler noe som kan være et stort pluss for bokens målgruppe.

Forfatterne påpeker at dette ikke er noen lærebok i medisinsk statistikk eller epidemiologi, noe undertegnede må si seg enig i. Det er nemlig lagt mer vekt på tolkinger enn på bruk av metodene. For å bruke metodene og unngå misbruk, trenger forskere en dypere forståelse for de statistiske metodene og epidemiologi enn det som er beskrevet her. Men denne boken kan nok vekke nysgjerrigheten hos enkelte lesere til å fordype seg.

Som en konklusjon vil jeg spesielt anbefale boken for leger og medisinstudenter som har lest noen artikler, men ønsker en veiledning i hvordan de skal kunne forstå artiklene bedre og vurdere funnene kritisk.

Kåre Osnes

Blakstad sykehus

Asker

Anbefalte artikler