Helsejuridisk oversikt

Artikkel

Boken er skrevet som en innføringsbok i jus for studenter i helse- og sosialfag ved høyskoler og for helse- og sosialarbeidere. Grunntema er rettssikkerhet og grenser for offentlig myndighetsutøvelse. Forfatteren tar sikte på å øke forståelsen for juridisk tenkning og metode.

Boken er delt i fire. Del 1 omhandler innføring i juridiske begreper, metode og forvaltningsrett. Ansvarsposisjoner i helsetjenesten gjennomgås. Del 2 belyser nærmere aktuelle problemstillinger innen helse- og sosialtjenesten. Temaer er informasjonsplikt, selvbestemmelse, samtykke, taushetsplikt, personvern, tvang og maktbruk, rettighetsbestemmelser, styring – klage – tilsyn – kontroll.

I del 3 behandler forfatteren spesielle og generelle problemstillinger innen sosialtjenesten, barneverntjenesten og helsetjenesten. Videre omtales noen hovedpunkter i folketrygdloven. Bokens del 4 omtaler fire dommer med sentral betydning for helse- og sosialretten. Videre finnes litteraturliste, lovregister og stikkordregister. Etter ulike deler/kapitler er i ramme oppført kontrollspørsmål for å hjelpe studenten til klarhet.

Boken gir en basal forståelse av juridiske begreper og prinsipper. Dette danner grunnlaget for en introduksjon til et utvalg av de lovbestemmelser som gjelder i helse- og sosialsektoren. Den omfatter et meget vidt juridisk felt. Det er trolig hensiktsmessig for forståelse og oversikt, også hos studenter som skal arbeide innenfor et mindre område av dette store feltet. Dette er mer av en lærebok enn en oppslagsbok. Den dekker bare i mindre grad legespesifikke spørsmål. I løpet av de siste par årene er flere nye helselover iverksatt. Denne boken omtaler de nye lovene, og er ã jour med dagens situasjon.

Juss for helse- og sosialarbeidere har et godt lesbart språk. Boken er oversiktlig redigert. Stikkordregisteret og lovregisteret gjør det lett å finne frem. Litteraturreferansesystemet virker ikke tilstrekkelig bearbeidet.

Boken refererer til rettsavgjørelser som konkretiserer regelverket. For helsepersonell ville flere referanser til dagens praksis sammenholdt med gjeldende bestemmelser vært til hjelp.

Rolf Hanoa

Nevrokirurgisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler