Godt om psykologiske aggresjonsteorier

Artikkel

Bokens målgruppe er ikke eksplisitt angitt, men siktemålet må være fagpersoner innen psykiatri og justisvesen, for eksempel i videre- og etterutdanningen innen disse områdene. Siden vold og aggresjon er områder med betydelig interesse i dagens samfunn og dets medier, kan boken også være aktuell for f. eks. journalister og andre spesielt interesserte.

Forfatterens intensjon er å bygge broer mellom og integrere forskjellige teorier på området. Dette gjør han etter særdeles omfattende litteraturgjennomlesing, dvs. 140 bøker ved datasøk og eget kjennskap etter mange års arbeid innen sikkerhetspsykiatrien. Forfatteren er spesialist i klinisk psykologi med doktorgrad i aggresjon fra Bergen i 1995. I tillegg til sin kliniske virksomhet er han førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde.

Boken er bygd opp i tre hoveddeler; definisjon og klassifikasjon, vitenskapelige metoder i studiet av aggresjon og beskrivelse og sammenlikning av en rekke aggresjonsteorier. Den siste anføres med rette som bokens hovedområde. Her refereres etter anmelderens mening klart og godt en hovedoppdeling av området, nemlig i instinkt-, drifts- og læringsteorier. I den videre beskrivelsen av enkeltteorier får vi godt innblikk i bidragene til sentrale navn, fra Freud og Lorenz, via Dollard og Berkowitz, til Bandura, Buss og Zillmann, for å nevne noen viktige få av de mange teoribyggere på dette området.

Bokens emneområde medfører store utfordringer når det gjelder definisjoner og avgrensninger. Dette er forfatteren seg meget bevisst, og han er nøye med å referere kritikk av både teorier og forskningsmetoder. Han bruker et klart og enkelt språk og prøver med dette å gjøre stoff som er preget av mindre håndfast teoretisering, oversiktlig og tilgjengelig. På enkelte punkter synes jeg dog at noen av eksemplene kan være overforenklede. Forfatterens hovedintensjon er imidlertid god. Dette gjelder også hans vilje til å forene det beste fra ellers motstridende teorier i en nyttig eklektisk tilnærming.

Boken utfyller annen litteratur på området og kan anbefales for leger, både i psykiatrisk arbeid og interesserte ellers.

Pål Hartvig

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-og rettspsykiatri

Gaustad

Oslo

Anbefalte artikler